06 Sentyabr 2018, 10:40

Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şura de Məhərrəmə manqi əlğədar fətva doəşe. Əyo votə bedə ki, Məhərrəmə manq de Miladi təğvimi sentyabrə manqi 11-minə ruji bino bedə. Aşura ruj isə bə sentyabri 20-minə ruj eqınidə.

Aşura mərasimon bə Respublika ğanunon muvafiğ məçitonədə, ibadətə ocəğonədə bə ictimai asayişə ğayon riayət karde roy dəvunie lozime. Əzadaron bəpe bəştə xəsarət nıjənon və co şəxsonən bımi təhrik nıkon. İbadət məkanonku bə kəno beşe, kütləvi şemonon təşkil ,  bə ço devlətə pərçəm və rəmzon numayiş karde ro doe nibəbe.

Bə  Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Mubariz Ğurbanlı Sabunci və Binəqədi rayonon İcra Hakimiyyəti təşkil kardə “Dini mərasimon və muasirəti” nominə muşavirədə dini mərasimon dəvuniədə bə devləti ğanunon əməl karde zərurəti barədə qəp jəşe, ğeyd kardəşe ki, ım mərasimon icra kardedədə bə xurafati ro doe nibəbe, zəncir je, bəştə xəsorət rosniə hərəkəton pesoxtə əməlonin, ımoni dəparçınie lozime.

Əhli-beyt (ə) Xəbər Aqentiyyəti nıvıştəşe ki, bə dini təşkilaton dair Devlətə Komitə sədri muavin Səyavuş Heydərov “Bə milliyə əmniyyəti əsasə təhdidonədə qıley – dini radikalizme” nominə konfransədə bə Məhərrəm və Səfərə manqonədə dəvuniə dini mərasimon dini radikalizm nom noəşe, məktəbi şaqirdon ım mərasimonədə iştirak ğeyri-məğbul hisob kardəşe. Iştə hırdənon bə ım tədbiron bardə valideynon səpe məsuliyyət noşəe, ki, bəpe hırdənon muntəzəm tədris prosesədə iştirak bıkon, cəvon dini mərasimonədə iştirak quya bə çəvon maarifi mane bedə.

 

təğ

komment