06 Sentyabr 2018, 12:52
  • Ğərəboğədə Amerkə mıdoxiləon dəvom kardedə.

Çı Amerkə qıləy şahrvandon bə Ğərəboğ məntəğə səfər iyən bə Azərbaycan respublika milləti əleyh təhğirəkə sıxanon bəyon karde bəpeştə Boku çı Amerkə mıvəğğətə səfiri ehzorış karde.

Bə Azərtj aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan respublika sıxanəvot, Hikmət Haciyev de Amerka mıvəğğətə səfiri ehzor karde, bə Ğərəboğ Amerkə qıləy şahrvandon səfri barədə ım səforətxonə rəsmi etırzi bəy doşe iyən bə Azəri hərbi vırəon həmlə karde xoto ım şəxsi sıxanon barədə çı Azəri hərbi təşkilaton vahidə vindemon bə Amerkə xarıci vezorətxonə elanış karde.

Haciyev təsdığış karde: Amerkə ım şahrvand, de mediaon sohbət karde vaxti silohiku ıstifodə karde bəkəno, Azərbaycan Respublika şahrvandonış təhqir kardəşe ki jığo rəftoron çəmə iyən Amerkə miyono dustanə rabitəon zidde.

İjən bə Amerkə sefarətxonə rəsmion elan bıə ki Amerkə şahrvandon bəpe çı Azərbaycan respublika milli ğanun, hakimiyət və ərazi təmomiyyəti ijən beynəl-xalğ ğanuni rioyət bıkən və ım çı Boku dıvləti intizore.

Azərbaycan Respublika vey kərə bə xarıci şahrvandon bə Ğərəboğ səfər karde xoto notaş doə ki ım məntəğə çı Azərbaycan Respublika zəmine iyən harcurnə səfər bəpe de Boku hukuməti icozə bıbu.

Ğərəboği məntəğə barədə Erməniston və Azərbaycan Respublika konfilikt 1988-nə sorədə bino bıə iyən 1992-nə sorədə bənə hərbiyə dave əvəz be.

Avropa həmkari və əmniyyət təşkilat Minsk qrup vositəçiyəti Ğərəboği konfilikt həl kardeyro hiç foydə nıbıə.

təğ

komment