08 Sentyabr 2018, 09:49
  • Ərəsi ru çerkinəti barde İron və Ermənistoni miyono muzakirəon. 

Ərəsi ru çerkinəti barde 23-nə dıvrə muzakirəon iclos zinə İrəvanədə de İron və Ermənistoni koşınason huzuri bərpo be. 

Bə Erməni Rədio raporti əsos İroni enerji vəzarətxonə nımoyəndə Huşənqe Ğolami həminə iclosədə votışe: mıəyyən bıə vaxtədə bo Ərəsi ru çerkinəti barde dəğiğ zıne nımunə peqətə və çəy nəticə elan bəbe. 

Əv ovi sə, jenton iyən ovi bınədə nıştə çerkinətion həçınin ovədə be foydə mıvcudaton jimon karde Ərəsi ru muhimmə problemon ekoloqiya cəhətiku zınəş be və votışe: omə sorədə həminə mıvzoon barədə hələkə roon icra bəbe. 

Ermənistoni ekoloqiya idorə nımoyəndə Artiyom mexitariyan həm Ərəsi ru çı məntəğə mıştərəkə həyotiyə ru zınəş be və bo əvoni təmiz karde hozzo bey bə İron və Ermənistoni çokə fəaliyəton işorəş karde. 

Əv ijən əlovəş karde ki Erməniston çı Ərəsi ru çımiku vey ekoloqiya çerkinətionku pok karde xoto bo həmkarion hozzoe. 

Ermənistoni Aqarak şəhri məədənonku varid bıə sənaye çerkinətion çı Ərəsi ru əsli problemonin ki İrəvani rəsmi şəxson bə ım bıhrani həl karde məruz mandən. 

​​​​​​

təğ

komment