08 Sentyabr 2018, 23:49
  • İroni Yolə Rəhbər: islam dınyo ımrujnə muhimmə ehtiyoc, islamiyə kişvəron miyono i bemone.

İroni Yolə Rəhbər, çı islam dınyo ımrعjnə muhimmə ehtiyoci islamiyə kişvəron çımiku vey nez bey və həmkarion inkişof zınəşone və təkid kardışone: islamiyə kişvəron miyono əloğə və i bemon yəğin məntəğə problemon hələkə zəminə icod bəkarde.

İroni Yolə Rəhbər, zinə Tırkiyə və çəy heyəti vindemonədə əlovə kardışone: istikbor və çəy sədrədə Amerkə islamiyə kişvəron miyono əloğəon və nezə rabitəon həmçınin islamiyə vahidə ğudrəti təşkil beyku niqərane.

Ə Həzrət de islami zumandə kişvəron Amerkə deşmənti karde əsliyə illəti, həminə niqəranəti və tarsiku rişə zınəşone və əlovə kardışone: İron və Tırkiyə çı məntəğə 2 qılə zumandə və abro mandə kişvəronin ki bo islam dınyo mıştərəkə ənqizəonışone, çən bəpe həmkarion siyasi və iğtisodi sahəonədə çımiku vey bə inkişof berəsi.

İroni Yolə Rəhbər, Tırkiyədə İslamçion bə zumandəti rəsə bəpeştə İron və Tırkiyə miyono rabitə və əloğəon inkişofi çok zınəşon be və təkid kardışone: bəpe mıştərəkə noğtəon çımiku vey zumand bıbu.

Ə Həzrət Myanma barədə Tırkiyə prezidentəti vindımoniku ğədrdontiş karde və Fələstino barədə həm təkid kardışone ki Fələstin hejo muhimmə məsələy ki bəpə çəyku ğəflət nıbu.

Tırkiyə prezident həm məntəğə vəzyəti vey bohranin zınəş be və umidvar be ki islamiyə kişvəron həmkarion sayədə məntəğə bohranon həl bıbun.

Ərdoğan, çı islamiyə kişvəron miyono vəhdəti nı bey ısətnə bohranon amil zınəş be və votışe: islamiyə mıstəğilə kişvəron barədə ğərbiyə kişvəron rəftor ısət məntəğə vəzyəti həssosiş kardə çın İron və Tırkiyə miyono vəhdət və bevəti bəpe ziyod bıbu.

təğ

komment