10 Sentyabr 2018, 15:47
  • Ğərəboği barədə Buko bə İrəvani nəzə reaksiya nışoş do.

Ermənistoni i-nə vəziri sohbəton Ğərəboği məntəğə barədə ım kişvəri hakımiyəti həx, de Azərbaycan Respublika reaksiya dim bə dim bıə.

Bə İrna aqentiyəti raporti əsos zinə Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Hikmət Haciyev de işorə bə Ermənistoni i-nə vəzir Nikol Paşiniyani sıxənonış ki Erməni hərbion kontrolədə bıə Azərbaycan Respublika bandıku Ğərəboğ məntəğəş Erməniston zəmin hisobış karde, votışe: ım sıxənon beynəl xalğiyə huğuğ ğanuni və İ Bıə Milləton Təşkilati Əmniyyət Şura ğətnoməon dəqordıniye mənodəy.

Haciyev əlovəş do: ım izhoraton bə muzakirəon prosessi və Avropa həmkari və əmniyyət təşkilati Minsk qrupi cəhdon ki Ğərəboğ mınoğişə siyosi royku həl karde fikədəy zərbə bəjəne.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə sıxənəvot ijən votıçe: Ermənistoni tojə rəhbəron nəzə Ğərəboği mınoğişə həl kardy barədə sazəndə muzakirəon royku və ya xot təcovuzkorəti siyosəton tərəfdori karde ki ım kişvəri navonə rəhbəron tərəfo dəvardə 20 sori mıddət vıjniyə bıə be nezə vəoməyədə təyin bəbe.

Ğərəboği məntəğə barədə Erməniston və Azərbaycan Respublika konfilikt 1988-nə sorədə bino bıə iyən 1992-nə sorədə bənə hərbiyə dave əvəz be.

1994-nə sori Mayə manqiədə Ğərəboği mınoğişə 2tərəfon miyono otəşbast bərğəror bıə əmmo Avropa həmkari və əmniyyəti təşkilati Minsk vositəçiyə qrupi cəhdon ım mınoğişə həl kardey xoto detosə ım zəmoni be nəticə be.

De Ermənistoni tojə i-nə vəzir Nikol Paşiniyan intixob bey və çı bəyoniyəon ki votəşe bandıku Ğərəboği məntəğə rəsmi şəxson iyən nımoyəndəon həm bəpe Ğərəboği mınoğişə həlkardey muzakirəonədə huzurışon bıbu, Ğərəboği mınoğişə həl kardey barədə İrəvan və Buko miyono ixtilofaton vey ziyod bıə.

təğ

komment