11 Sentyabr 2018, 12:40

Sentyabrə manqi 11-ədə Məhərrəmə manq bino bıe. Aşura ruj sentyabri 20-ədə bəbe. Hicri təğvimi sıftənə 2 qılə - Məhərrəm və Səfərə manqonədə Az.R şiə əhali jimon kardə vilayətonədə vəyə və diqər şodmonə mərasimon dəvunidənin, bə Peyğəmbər (s.ə.v.s) nəvə imom Huseyn (ə), çey xeyzoni və tərəfdaron şəhadəti ehtiram kardedən və matəm oqətedən.

ĞMİ Ğaziyon Şura bə Məhərrəmə manqi əzadariəti dair doə fətvadə votə bedə ki, ım tədbiron bə imom Huseyn (ə) şəni muvafiğ tərzədə ğeyd karde lozime. Əzadarəti bəpe bə ictimai asayişi mane nıbo, Mısılmonon İdarə rəsmən təsdiğ kardə dini xadimon tərəfo idarə bənine. Məktəb sınninə hırdənon əzadarəti mərasimonədə bəpe iştirak nıkon.

AİP de Məhərrəmə manqi dame munasibəti bə xalqi həmdardi izhar kardəşe. “Faktxəbər.com” sayt xəbə dodə ki, ım Partiya sədri əvəz Hacı İlham Əliyevi bə Respublika ictimaiyyəti muraciət vığandəşe. Votəşe ki, Məhərrəmə manqi fəzilətonədə qıley bəvədəy ki, bı manqədə İmom Husen(ə) məktəb bə meydon beşə. Har sor dınyo har vıronədə əhali Aşura ruji de matəmi ğeyd kardedə, çey fəlsəfəku boştə bəhrə peqətedə. İm ruji fəlsəfə bo insonon qıley onıkuşiə hidayətə ço, çe zulmiku xilasi nişon doə qıley ğoğə, yəni məşəle.

Im ruj islami deşmenon bə Aşura məktəbi əleyh mubarizə bardedən ey şe zuyo ğande pidəşone. Əmo əvon hic vaxt çəmə dıl`ədə bə İmam Huseyn (ə) məhəbbəti, həmən çe Aşura ruji əzəməti bə kam karde nibəznen. Çunki, Aşura xeyri çe şər ğıvvon səpe ğələbə ruje.

Azərbaycani Ruhanion Məclisiən bə əhali bı məzmunədə həmdardi izhar kardəşe.

 

təğ

komment