11 Sentyabr 2018, 21:23
  • Amerkə sanksiya və dışmənə rəftoron vədə Tehron və Moskva miyono həmkarion.

Moskva de İron əloğəon inkişof doe məxsusən iğtisodi və ticari baxşonədə həmkarion nığıl karde pidəşe.

Rusiyə xarıci vəzarətxonə zinə qıləy bəyoniyədə elanış karde Tehronədə İroni xarıci vəziri siyasi məsələon moavin Seyed Əbbas İrağçi və Rusiyə xarıci vəziri muavin Serqi Riyabkofi muzakirəon çərçivədə, İron və Rusiyə çı Amerkə sanksiyaon be əsər karde xoto 2 tərəfiyə ticarət bərnoməon dəvomi qarantiya kardən.

Bə həminə elani əsos Rusiyə ijən təkidış karde ki bə İroni ətomiyə sazışi pobəndə bə mande boçi ki İron bə ım muğavilə həmmə baxşon əməli karde.

İron və Russiyə miyono əloğəon vey mıvzoon xususi enerji, torizm, nəğliyat və dıyo ticarət sahədəy, ım həmkarion 2 qılə kişvəri iğtisodi rabitəon inkişofi bois bıə.

Hətto çandə ticari onımonon və icmaon İron və Rusiyə miyono təşkil bıə ta ticarət palata, Rusiyə sənaye şura iyən 2 qılə kişvəri ticariyə əloğəon kamissiya zərfiyəti sayədə həmkarion çımiku həm çok dəvom peydo  bıkə, hevoj bıbu.

komment