• Ərdoğan: Amerkə, Tırkiyə iğtisodiyati cəhəto terror karde pidəşe.

Tırkiyə prezident ijən təkidış karde ki Tırkiyədə iğtisodiyə canqi peştədə Amerkə siyasətonin.

Bə İsna raporti əsos Ərdoğan ıştə tərəfdaron cəmədə çı Tırkiyə milli Valiyota zumand karde barədə sohbət karde bəpeştə əlovəş karde: bə Tırkiyə əleyh həmləon çı Tırkiyə iğtisadiyati hədəf qətəşe və Lirə erji kam bey Tırkiyədə iğtisadiyati cəhəto deşmənon terror plani i baxşe ki dəvom kardedə.

Tojədən Tırkiyə kişvər vəzir Suleyman Soylo həm bə Tırkiyə əleyh Amerkə fəaliyəton barədə peydo bıə sənədon və məlumaton işorəş karde və votışe: əqə fırsət icod bıbu Amerkə ijən bə Tırkiyə əleyh bənə hərbi peqardımoni planiku istifodə bəkarde.

Tırkiyə və Amerkə miyono rabitəon Tırkiyədə 2 sor çımiku bə nav məğlub bıə hərbi peqardımoni bəpeştə de bohran dim bə dim bıə.

Tojədən Tırkiyədə Amerkəvıjə cəsosi həbs bey iyən Amerkə tərəfo 2 qılə çı Tırkiyə vəziron bə sanksiyadə noə, ım rabitəon vəzyəti çımiku vey bohranin bey bois bə.

təğ

18 Sentyabr 2018, 07:19
komment