06 Oktyabr 2018, 13:19

Oktyabrə manqi 1-minə ruji Binə ğəsəbə əraziədə sərnişinə avtobusi çoroədə bə hərəkət kardə bokırniə poyizi okkuəşe. Im ğəzo nəticədə 2 nəfər həlok bıə, 34 nəfər xəsarət sə sərnişinon bə mərizxonə dəğandəşone. Çəvonədə 2 kəsi vəziyyət xeyli qıvonine. Həlok bıəkəsonədə qıley- 13 sınninə Yusif Dadaşzadə çe ailə yekanə fərzənd bıe. Əv çey valideynon izdivaciku 17 sori bədiqə bə dınyo oməbe.

“İslamazeri.com” xəbə dodə ki,  çey moə bə ım dardi durum harde zınəşni, ıştənış kıştə.

Isət ım ğədər qonə faciə çe Az.R cəmiyyəti tərəfo muzakirə bıə mevzue. KİV de təhlili roy ım ğəzo səbəbi bə oşko bekarde pidəşone ki, jıqoşə ım cürə səhlənkarə hərəkəton bə əhali həlokəti səbəb nıbo.

“Azərbaycani Osınə Roon” OSC  sıxanəvoti votəşe ki, poyizi maşinisti bı ğəzoədə qıno nişe. Çe çoroy har 2 tərəfədə şlaqbaum jəcoy bıə. Boku Nəğliyyatə Aqentiyyəti ım fakt təkzib kardəşe, məlumat doəşe ki, ərazi muşahidə kameronədə vində bedə ki, bı məntəğədə osınə ro de şosse roy miyonbırə vırədə əmniyyətə nışonə, svetofor və çəşnaviə işaron ğənaətbəxş vəziyyətədə bıə nin.

“Azvision” sayti huğuğşunas Ərşad Huseynovi votəyon  ğeyd kardəşe ki, osınə ro idarə vəzifəy ki, de şosse roy miyonbırə məntəğədə xəbədoə nışon və cihazon onə. Çimi məsuliyyət təmom ım idarə qiyədəy. Bə ım vəziyyəti nəzarəti məsuliyyətən çe Devlətə Ro Polisi ehdədəy. Binə əraziədə əmniyyətə işarə, svetofor və şlaqbaumi koəkə vəziyyətədə nıbe bə jiqo qonə ğəzo səbəb bıe. Devləti ım 2 qılə təşkilaton ım ğəzo əsasə qınokaronədən.

Çand sor çimi bə nav Lekbatan ğəsəbədən eynən jıqo qıley ğəzo vağeə bıəbe. Şosse de osınə ro miyonbır bıə əraziədə xəbədoə nışon və işaron bərbadə vəziyyət  ə ğəzo vağeə bıe səbəbonədə be.

 

təğ

komment