10 Oktyabr 2018, 10:15

Dəvardə soronədə nati məzənnə saru eqınie səbəb bıe ki, Az.R hokumət cərimə, rusum və verqion məbləğ ziyod kardışe ki, devlətə budcə defisiti çe arə barde mumkun bıbo. İsət həni nati ğıymət kafi ğədər boho bıə. Azərbaycani nati 1 barel 85 dollari dəvardə, hərcənd ki, 2018-minə sori budcədə nati ğıymət 45 dollari səviyyədə nəzərədə qətəşon bıe. Əmo Boku hokumət dəvardə soronədə bə əhali munasibətədə ıştə tətbiğ kardə sərt siyayəti həniən inkişaf kardovnidə.

Milli Məclisi oktyabrə manqi 1-minə ruji iclasədə ictimai vıronədə siqaret kəşe qorə cərimon muəyyən kardışone. Bımi ro şərait soxtə vəzifədaron 500 mənot, huğuği şəxson 1200 mənot cərimə avjor kardənin bəben. Siğareti bınə bə ətrof şodoəkəs 50 mənot, nuəperəson bə siqaret kəşe cəlb karde 100 mənot, nəğliyyatədə siqaret kəşe qorə 40 mənotiku tosə 50 mənoti cərimə nəzərədə qətə bedə.

Ekoloqiya və Təbii Sərvəton Vəzarətiən bo moy qəte ro kvota bileton ğıymət elan kardəşe. 1 ton moy qəte ro icazə bileti ğıymət bə har moy nevi muvafiğ 115 mənotiku tosə 287 mənot muəyyən kardəşone.

Report sayt xəbə dodə ki, MM-ədə “Sosial şəbəkon statusi tənzim karde barədə” ğanun hozo kardedən. Deputat Siyavuş Novruzovi təklif doəşe ki, Respublikadə vəyə və yasə məclison dəvunie ğaydon barədən ğanun ğəbul kardə bıbo.

Təmomən oşkoe ki, ım ğanunon ğəbul bıə bəpeşt çey ğaydon darşte qorə cərimonən muəyyən bəkarden. Imən bo əhali rəftor və quzərani əlavə məhdudiyyəton, bo məmuron isə rışvə, həmən cərimə imkanon həniən ziyod bəkarde.

 

təğ

komment