11 Oktyabr 2018, 11:19
  • Almaniya devlət:Ğərəbaği bandə mnətəğə

Almaniya devlət bı rujononədə Ğərəbaği munağişə iyən məntəğə həxədə ıştə siyasətış elan kardə və votəşe:Ğərəbaği bandə məntəğə Azərbaycan Respublika sərzəmini əraziku qıləy baxşe.

Bə Riport xəbəriyə kanali nəğli əsosi Aran xəbəriyə mərkəzi elanış kardə Almaniya məclisi AFD ya tındə rostə fraksiya,çı məmləkəti devləti siyasətış Ğərəbaği munağişə və almaniya de ermənistanı miyonədə bıə əlağəku məlumatış tələb kardə.

Bə ım xəbon əsosi Almaniya devlət bə məclisi ım fraksiya sualon cəvobədə elanış kardə ki Berlin Ğərəbaği bandə məntəğə iyən  ermənion kontorolədə bıə çəy 7 qılə ətrofinə şəhrıstani Azərbaycan Respublika ərazi zındəy.

Almaniya devlət eyne holədə elanış kardə ki Ğərəbaği bandə məntəğə respublikani bə rəsmiyət zınə ni.

eyne holədə Almaniya devlət ım suali cəvobədə ki Berlin Ğərəbaği bandə məntəğə beynəlxalğə muvğeiyəti çokonə zındəy jıqo cəvobış do ki Ğərəbaği bandə məntəğə Azərbaycan Respublika sərzəmini qıləy baxşe.

təğ

komment