• İron və Azərbaycan Respublika ticariyə fəaliyəton miğdor ve bə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə ironi səforətxonə ticariyə koon məsul şəxs,dəvardə 6 manqi mıddətdə 2 qılə məmləkəti miyonədə ticariyə fəaliyəton inkişafiku xəbəş do.

Bə telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi Muhəmməd İbrahim Təğizadə votışe:dəvardə 6 manqi mıddətdə 170 milyon dollarisə veyə vəsilə irono bə  Azərbaycan Respublika ixracat bə və çəy vədə 30 milyon dollar vəsilə çı məmləkəto bə İronidxal bə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə ironi ticariyə koon məsul şəxsi əlavəş karde neft kimiya maddon,maşini vəsilon,xımo,sramik,şini və şokolat,rezini məhsolon,aşpəzxanə vəsilon,sığ,şişə,bomə sef(kərtof) ironi bə Azərbaycan Respublika ixracat kardə məhsulunkoy.

İron İslam Respublika de Azərbaycan Respublika 4 qılə sərhəddiyə ro mincumlə Poldəşt,Colfa,Biləsəvo və Ostoro hestışe ki ım roon 2 qılə məmləkəti ixtisad və turistiyə fəaliyəton inkişafədə muhimmə rolışon heste.

təğ

12 Oktyabr 2018, 11:25
komment