15 Oktyabr 2018, 22:25
  • İron və Rusiyə miyono mədəni iyən elmiyə həmkarion iclos bərpo be.

İron və Rusiyə miyono mədəni iyən elmiyə həmkarion iclos İroni İslamiyə məzhəbon universitiədə bərpo be.

Bə İrna raporti əsos İslamiyə məzhəbon unniversiti rəis Muhəmməd Hussein Moxtari ım iclosədə votışe: İslamiyə məzhəbon unniversiti əsliyə vəzifə və məsoliyət radikalizm və dini barədə nadırıstə zınə vəy qəteye.

Moxtari əlovəş karde: İron və Rusiyə miyono mədəni iyən elmiyə həmkarion iclos de dınyo eteborinə elmi mərkəzon həmkari karde və çəvon zərfiyəton vasitə xusosi de ustod və tələbə vığande elmi 2 tərəfiyə həmkari və əloğəon dəvom kardedə.

İron və Rusiyə miyono mədəni iyən elmiyə həmkarion iclosi rəis ijən de Rusiyə Roden unniversiti həmkari din və radikalizmi vəy qəte nomo bıə beynəl xalğiyə iclosi dəvoniyəku xəbəş do.

Tehronədə Rusiyə səfir Levan Caqariyan həm ım iclosədə bə İron və Rusiyə elmi əloğəon işorəş karde və votışe: Rusiyədə farsi zıvoni omote qıləy xusosi dıl pidə məhorətonin.

Caqariyan bə İron və Rusiyə miyono siyasi, hərbi və iğtisodi həmkarion işorəş karde və votışe: farsi zıvoni yod doe məxsusə dıvrəon Rusiyə vey unniversitionədə bərpo bıdə.

təğ

komment