22 Oktyabr 2018, 13:52

Dəvardə rujonədə çe Boku Bibi Heybət, Əjdər bəq məciton, 20 yanvar şəhidon abidə və həniən diqər məkanonku zəvvarə kərvonon bə İron və İraği səmt dəro qıniən. Im xəbə “Maide.az” sayti bə əhandon edaştəşe. İmsor çəş kardə bedə ki, çe Az.Respublikaku bə Ərbəinə şemoni təxminən 12 həzo zəvvar umjən bəqınie. İm ziyarət 2 həftə dəvom bəkarde, zəvvaron səfərə manqi 20 –i ( de miladi təğvimi oktyabri 30-ku) bəpeştə tədricən bə vətən obəqarden.

İroni ərazi 2 qılə məntəğə - Bicar şəhəri İmom Huseyn (ə) məçiti və Həmədon şəhəri Pəyame Nur Universiteti vədə bo azərbaycanıjə zəvvaron istirahətə məkonon onoəşone. Im məkanonədə bo əvon yonqo, həvoyə tibbiə xidmət, hardəy və internit rabitə təşkil kardəbə.

“Faktxəbər.com” sayt azərbaycanıjə zəvvaron qıley kərvoni bə Məşhəd şəhəri varid bıeku xəbə doəşe. Əvon mısılmonə dınyo 8-minə imom Əli ibn Musa Rza (ə) mubarəkə ğəb ziyarət kardəşone, əyo əzadarə məclis dəvuniəşone.

İraği vəzifədaron Ərbəinə zəvvaron Şələmçə marz ovaştə məntəğəku bə Bəsrə, çəyoən tosə Nəcəf şəhəri həvoy kırnie ro har çurə imkanon soxte barədə elan doəşone. Bı barədə Xorrəmşəhri imom cumə huccətulislam seyid Əbdulhuseyn Musəvifərdi qəp jəşe, votəşe ki, Şələmçə məntəğədə marzi ovaşte ro imkanon anədə barzə səviyyədəy ki, zəvvaron bə İraği tərəf ovaşte cəmi 20 dəğiğə dəbəkəşe.

İroni tərəfən zəvvaron çe Mehraniku bə Nəcəf barde ro 500 qılə avtobus bə İrağ vığandəşe. Ponə sori Ərbəinə şemonədə 20 milyon zəvvari iştirakşon hestbe. İron və İraği vəzifədaron səyi nəticədə bəvon xidmət barzə səviyyədə təşkil bıəbe. İmsornə xidməti koonən penə səviyyədə təşkil bıe hic kəsiku şubhə bə əməl vardedəni.

 

təğ

komment