23 Oktyabr 2018, 14:26

Az.R Parlamenti pozə sessiya iclasonədə bə kali ğanunon əvəzon kardə məsəlon muzakirə bedə.

“Sputnik Azərbaycan” sayti xəbə doəşe ki, MM deputat Əflatun Amaşovi “Hırdənon çe zərərinə informasiyaku muhafizə karde həxədə” ğanuni layihə muzakirədə təklif doəşe ki, bə ziyaninə informasiya restə “dini xurafat” sıxanonən daxil karde lozime ki, de ey mubarizə effektin bıbo.

Parlamenti bə Dini Təşkilaton dair komitə sədr Siyavuş Novruzoviən təklif doəşe ki, bə Ğəbıstonon dair ğanunən ğəbul karde lozime ki, ğəbon həmə i formədə, numunəvi bıbon. Yas mərasimonən de ğanuni tənzim bəpe bıbon ki, əyo curbəcurə hardəyon doə nıbon, jıqo məclison sodə ğaydədə dəvardon.

Bə Ailə, Zənən və Hırdənon problemon dair Devlətə Komitə sədr Hicran Huseynova bə “Oxu.az” sayti votəşe ki kamsınninə nuəperəson kəbini bırie hiç kəsi ixtiyar nişe. Devləti bo izdivaci ro 18 sınni ğədər məhdudiyyət noəşe. 18 sınn təmom bıə bəpeşt devlət bəştə şəhrıvndon kəxıvand bıe ixtiyar dodə. Sıftə bəpe ım izdivaci çe devləti muvafiğə təşkilat rəsmən bə ğeydiyyat bısəno, çey bəpeşt dini xadim bə ım devlətə sənədi əsasən həmonə şəxson kəbini bıbıro. De  ım ğanuniku bə kəno beşe ro nıdoe məğsədi ım Komitə bə rayonon rəhbərə vəzifədaron muraciət vığandəşe ki, 18 sınnış təmom nıbə cıvonon kəbini bırie imkan nıdon.

Əmo bə Ailə və Hırdənon problemi dair ım Devlətə Komitə sədr yəğin çok zınedə ki, devləti bo nuəperəson bə cinsi jimoni bino karde məhdudiyyət tosə 14 sınni saru eğandəşe, əmo çəvon kəxıvand bıe roədə məhdudiyyət bə 18 sınn ros kardəşe. Hicran xanım Huseynova, təəssuf bıbo ki, bə jiqo ğeyri-əxlağinə ğanuni etiraz karde fikir dəqınidəni.

 

təğ

komment