07 Noyabr 2018, 22:56
  • Muxalifə qrupon vədə Azərbaycan Respublika ğələtə siyasəton.

Azərbaycan Respublikaədə bəşər həxon barədə koşınas ım kişvərədə de terrorizm mubarizə barde bəhonə muxalifon dəstqir, həbs və kışte siyasətiku tənğidış karde.

Bə Aran Niyoz raporti əsos Oktat Qul Əliyev votışe: əmniyyətiyə orqanon Azərbaycan Respublikaədə bıə muxalifon və dindaron de terrorist be bəhonə jıştədən.

Əv təkidış karde: detosə bə zəmon ki siyasəti partiyaon ım mıvzo barədə bəpeştə sukut dəvom bıdən hukumət həm de ım bəhonə və abroy har muxalifə şəhrvandi ki bepiv bəkıştə.

Huğuğ mudafiə koşınas əlovəş karde: hukuməti əmniyyət təşkilaton cəmaəti terrorist bey barədə sənəd və fakton bə məhkəmə nıdoe holədə əvoni kıştədən ki ım de mədəni huğuğ və ğanun həmohənq ni; ım kişvərədə be ğanunə vəzyəti nışonəy.

Dəvardə rujonədə  2 nəfər Qəncədə pesoxtə bıə bəhonəon bəpeştə Boku hukuməti tərəfo kıştə bıən.

əmniyyətiyə orqanon ım 2 nəfəri terrorist və dini radikal qrupi uzv elan kardışone bə Qəncə fərmondor iddio bıə terroristiyə həmlə bəpeştə ısət çand manqe ki Qəncədə vəzyət noəmn iyən jıqo bə yande qıniyə.

komment