08 Noyabr 2018, 13:57
  • İ tərəfiyə sanksiyaon dıvrədə İron və Tırkiyə rabitəon dəvomi stratejikon təhğiğ be.

Ankaraədə İron səfir və çand nəfər çı Tırkiyə məclesi nımoyəndəon Amerkə i tərəfiyə sanksiyaon dıvrədə 2 tərəfiyə iğtisodi və ticari rabitəon dəvomiyəti stratejikon barədə sohbətışon karde.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, çoşənbə ruji çand nəfər Tırkiyə məclesi nımoyəndəon de Ankaraədə İroni səfir Muhəmməd İbrahim Taheriyan Fərd vindemon kardeşone və bə Tehroni zidd bıə Vaşenqtoni i tərəfiyə sanksiyaon dıvrədə 2 qılə kişvəri rabitəon barədə muzakirə kardeşone.

Im vindemonədəTırkiyə Səadət partiya cıvonon şobə rəis Əbdul Ğader Kara Doman votışe: bə İroni zidd sanksiyaon oqordıniye beşək bə Tırkiyə və məntəğə ticarət və iğtisod mənfiyə təsir nışo bədoy, əmmo Ankara həmçınan de Tehroni muxtəlifə sahəon ıştə rabitəon hifz bəkarde.

Eyni holədəTırkiyə xarıci iğtisodiyə rabitəon şuraədə İron-Tırkiyə ticariyə komissiyə rəis Mid Kiler bə Anadoli aqentiyəti votışe, Amerkə tojə sanksiyaonku nə fəğət İron bəlkəm co kişvəron həm ziyonin beviden.

Mid Kiler umudətiş kardə ki bo ətomiyə sazışi bə nəticə rosniye Almaniya, İnqiltərə və Fransə cəhdon nəticə bıdə.

Tırkiyə rəsmi şəxson dəvardə rujonədə çand kərə elan kardən, bə İroni zidd Amerkə i tərəfiyə sanksiyaonku təbəyəti nikardən.

təğ

komment