09 Noyabr 2018, 10:46
  • Bokuədə bıə ironi səfir:əcnəbion Tehron və Boku mısbətə əlağədə problem icod karde əzın nin.

Azərbaycan respublikaədə bıə İron İslam Respublika səfir de Yeni musavat rujnamə votımonədə votışe:İron de Azərbaycan Respublika dust və səmimiyə əlağəş heste və əcnəbion nibəznen ım əlağədə problem icod karde.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi bokuədə bıə ironi səfir Cəvad Cəhanqirzadə əlavəş karde islamiyə respublika de hamsuyə məmləkəton addiyə əlağon domoədəy və pidəşe ki əcnəbion ım əlağonədə dəxolət nıkən.

bokuədə bıə İron İslam Respublika səfiri əlavəş karde Amerkə sanksiyaon vədə hamsuyə məmləkəton ironi məmləkətiku himoyə kardən əmmo  dustə məmləkətonku nakonəsə veyə intizar heste.

Bokuədə bıə ironi səfir atom sazışiku Amerkə xaric be dəlili barədə həm votışe: sionistə lobbion ım məsələdə veyə təsirışon heste,çunki ironi sanksiyaon de amerkəvıjon foydə bərobər ni və beynəlxalğ atom enerji muəssisə de rəsmiyəti bə atom sazışi ironi vəfodor mandeş təsdiğ kardə.

Bokuədə bıə ironi səfir de Azərbaycan Respublika 500 milyon dollariyə xarci Rəşt-Ostoro osınə ro soxte barədə həm votışe:ım plani bə nəticə  rosne de surəti dəvomış heste və çəy soxte fəaliyyət ğət bə ni.

Cəvad Cəhanqirzadə Ğərəbaği munağişə həxədə ironi  siyasəti barədə votışe:İron de sulhinə roon   Ğərəbaği munağişə həlliku himoyə kardə və beynəlxalğə həx və ğanonon  bərobəri bə ım problem həlli komək kardeyu hozzıy.

təğ

komment