16 Noyabr 2018, 10:28
  • Kaspi deyoədə dəvominə holətədə moy istihsati beynəlxalğə iclos Boku şəhrədə təşkil be.

Kaspi deyoədə dəvominə holətədə moy istihsal karde iyən ım deyo həyati hifz kardeyu beynəlxalğə iclos de İron İslam Respublika huzuri bokuədə bərpo be.

Bə İRNA aqentəti xəbon əsosi ım 1 rujə beynəlxalğə iclosədə ki zinə bərpo be ,Azərbaycan Respublika,Rusiyə,Tırkiyə,Britaniya məsul şəxson ekoloqiya iyən ditəsərrufati və moyvonəti idarə məsul şəxson,FAO təşkilati nomayəndə iyən ironi moyvonəti elmon təhğiğatiyə  muəssiyə rəis Muhəmməd Porkazemi həm huzurışon hest bı.

Im  beynəlxalğə iclosədə iştirak kardə kəson İkrə moyon kam be,ğeyre ğanoniyə roonədə moy qəte məsələ həl karde iyən Kaspi deyoədə moy istihsali ve karde həxədə qəpışon jə.

təğ

komment