05 Dekabr 2018, 14:23
  • İnformasiya texnoloqiyaon baxşədə İron, Tırkiyə, Azərbaycan Respublika və Rusiyə 4 tərəfiyə həmkari.

Tırkiyə nəğliyot vəzir informasiya texnoloqiyaon sahədə həmkarion hevuj karde xoto Tehron, Ankara, Boku və Moskva 4 tərəfiyə təvafuğiku xəbəş do.

Bə Anatoli aqentiyəti raporti əsos, Muhəmməd Cahed Turhan zinə Azərbaycan Respublika paytəxt Bokuədə bıə rabitəyon, novardəti və texnoloqiya 24 minə dıvrə beynəl xalğiyə nımoyişqo(BOKUTEL 2018) kənoədə votışe:  informasiya texnoloqiyaon sahədə iyən mıştərəkə sərmoyə noe barədə İron, Tırkiyə, Azərbaycan Respublika və Rusiyə bə xususi və dıvləti şirkəton həmkari fırsət iyən imkanaton doe çərçivədə, təvafuğ kardəşone.

Tırkiyə nəğliyot vəzir əlovəş do, ım 4 qılə kişvər bo təvafuği əməli karde ıştə 1 minə iclosi bərpo kardəşone və tojədən ım təvafuği mətni detali elan bəkan.

Zinə Buko iclosədə İroni informasiya texnoloqiya və rabitəon vəzir, Muhəmməd Cəvad Azəri Cəhromi, Tırkiyə nəğliyot vəzir Muhəmməd Cahed Turhan, Azərbaycan Respublika informassiya və texnoloqiya vəzir Ramin Ğolizadə və Rusiyə rabitə iyən mediya vəzir Nikolay Niki Ferev tojə şirkəton, peyk antenia xidməton, kiber əmniyyət, imeyl və nori fibrə şəbəkəon mıvzoon barədə sohbət kardeşone.

Bokuədə dəvardə rujiku İCT baxşədə tojə məhsulon və rabitəon 24 minə dıvrə beynəl xalğiyə nımoyişqo bino və detosə Dekabri 7 dəvom kardedə.

14 qılə çı İroni şirkəton həm ım nımoyişqoədə iştirok kardəşone.

təğ

komment