06 Dekabr 2018, 10:27
  • Elmiyə təhğiğaton sahədə peyk soxteyu İron və Azərbaycan Respublika roziyəti.

İroni rabitə və texnoloqiya vəzir,elmiyə təhğiğaton sahədə peyk soxteyu Tehron və Boku roziyətiku xəbəş do.

İroni rabitə və texniloqiya vəzir Muhəmməd Cəvad Azəri Cəhromi zinə bə Boku ıştə 2 rujə səfəri oxoyədə de İRNA votımonədə əlavəş kardeİron və Azərbaycan Respublika elmiyə təhğiğaton sahədə peyki soxteyu 2 qılə məmləkəti elmiyə ğıvvəku istifadə kardeədə bə roziyəti rəsin.

Azəriye Cəhromi eyne holədə 2019 minnə sori yanvari əvəlnə nimədə tehronədə bə İron,Azərbaycan Respublika,Turkiyə və Rusiyə 4 tərəfə iclos işarəş karde və votışe: İroni rabitə və texnoloqiya vəzorətxonə ım mıştərəkə peyki soxte icraiyə bərnamon tehroni iclosi kənoədə məsləhət bədoy və əqər bə nəhaiyə roziyəti rəsimon çəy soxte təşkil bəbe.

təğ

komment