14 Dekabr 2018, 22:47
  • Əliyev: bo Ğərəboği bıhrani həl karde vəzyət hozzo bıə.

Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev votışe: bo Ğərəboği bıhrani həl karde çokə şərayet icod bıə.

Bə Azərtac aqentiyəti raporti əsos əv votışe: bə fakton iyən həğiğəton əsos har zəmoniku vey ısət Ğərəboği bıhroni həl karde zəminə hozzo bıə.

Azərbaycan Respublika prezident əlovəş karde: Azərbaycan Respublika iğtisodi və hərbi ğudrəti ziyod bey həm ısət bə bohranon həl karde komək bəkay.

Əliyev votışe: detosə bə zəmoni ki çəmə sərzəmini bəzi baxşon Ermənistoni dastədə bıbu Erməniston ijən məntəğə iğtisodi planonku bə kəno noə bəbe iyən çəy iştirok imkonin ni.

Azərbaycan Respublika prezident əlovəş do: həminə şərayeti jentonədə 2 qılə kişvəri miyono əloğəon normal bə inkişof ni bərəse və Erməniston de mıvcudə bıhranon ıştə şəhrvandon kam bey bə vinde ki bə co kişvəron bəşən.

İlham Əliyev ım iddio qılə holədəy ki xəbə ome Ermənistoni xarıci vəzir sivə dıyo iğtisodi əloğəon təşkilati ome iclosədə iştirok karde xoto bə Boku səfər bəkay.

Ğərəboği məntəğə barədə Erməniston və Azərbaycan Respublika konfilikt 1988-nə sorədə bino bıə iyən 1992-nə sorədə bənə hərbiyə dave əvəz be.

1994-nə sori Mayə manqiədə Ğərəboği mınoğişə 2tərəfon miyono otəşbast bərğəror bıə əmmo Avropa həmkari və əmniyyəti təşkilati Minsk vositəçiyə qrupi cəhdon ım mınoğişə həl kardey xoto detosə ım zəmoni be nəticə be.

təğ

komment