15 Dekabr 2018, 21:39
  • Ələvi: İron və Azərbaycan Respublika əmniyyəti və kəşfiyat idarəon miyono çokə rabitəon dəvom kardedə.

İroni kəşfiyat vəzir zinə şəv de İlham Əliyev vindemon karde bəpeştə votışe: dəvardə 5 sori mıddətədə İron və Azərbaycan Respulika miyono əloğəon bə inkişofi tərəf, mısbət və çok be ki bo har 2 qılə kişvər stabilə əmniyyəti icodış karde.

Seyed Məhmud Ələvi təsdiğış karde: 2 qılə kişvəri əmniyyət və kəşfiyat baxşon de terrorizm, mıtəşəkil cinoyəton iyən narkotika maddon mubarizə barədə ijən məlomaton ovıştoniyə sahədə həmkarion dəvom dodən.

Əv bə İron və Azərbaycan Respublika miyono əloğəon rişə 2 qılə milləti tarixi, məzhəbi və zıvonədə bıə mıştərəkə noğtəon işorəş karde və votışe: ım məsələ həm 2 qılə kişvəri əmniyyəti bə yande vabəstə bey bois bıə.

Azərbaycan Respublika prezident zinə şəv bə İron və Azərbaycan Respublika miyono əloğəon miğdor işorəş karde və votışe: 2 qılə kişvəri əloğəon ısət ali sıviyədəy və dust iyən bıvə kişvəron miyono ım həmkarion bə inkişofi tərəf şedə.

İlham Əliyev de İroni kəşfiyat vəzir vindemon karde cərəyonədə jıqo səfəron əhəmiyyəti barədə votışe iyən təsdiğış karde: İron və Azərbaycən Respublika miyono 2 tərəfi imzo bıə muğaviləon de muvəffəğiyət icra bəbe.

təğ

komment