16 Dekabr 2018, 13:52
  • 2 tərəfə və məntəğədə həmkarətion inkişaf doeyu Boku və Maskva həmkarətion.

Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyev və Rusiyə xarici koon vəzir Lavrov bokuədə vindımonışon dəvoni və mıxtəlif sahonədə 2 tərəfə iyən məntəğədə bıə əlağon inkişaf doeyu işarəşon karde.

Im vindımonədə İlham Əliyevi votışe: 2018 minnə sori Boku və Maskva əlağon məxsusən şimal-cənub nəğliyat dəhlizi bə nəticə rosneyu foydəinə koon əncom bən.

şimal-cənub dəhliz Asiya və Avropa ğitəon miyonədə ticariyə əlağonru həmməysə muhimə halğəy ki coqlə ğədimiyə roon vədə məsafə  və zəmani cəhətdə desbə 40 faiz kırt və xərci cəhətdə həm 30 faiz ercone.

şimal-cənub dəhlizi bə bəhrə rəseədə Rusiyə və Azərbaycan Respublika bə kəno mandə vəziyətiku xaric bəben.

təğ

komment