21 Fevral 2019, 09:31
  • Kaspi deyo ətrofədə bıə məmləkəton həmkarətion bə tojə mərhələ daxil bə.

Kaspi deyo sahiliyə məmləkəton aliyə qrupi 1 minnə iclosədə,Azərbaycan Respublika teyəti sərpərəst,bokuədə votışe:Kaspi deyo huğuği statosi imza be bəpeştə,ım deyo ətrofədə bıə məmləkəton həmkarətion tojə mərhələ bino bə.

Bə İRNA xəbon əsosi Xələf Xələfov 4 şanbə əsrə vaxti bokuədə Kaspi deyo ətrofədə bə məmləkəton aliyə qrupi 2 rujə iclosi bə oxo rəse bəpeştə əlavəş karde tojə mərhələdə Kaspi deyo ətrofədə bə məmləkəton siyasəton bə iyandı nez bə və həmkarətion məmləkəton miyonədə inkişafış kardə.

Azərbaycan Respublika heyəti sərpərəst Kaspi deyo sahiliyə məmləkəton aliyə qrupi  minnə iclosədə işarəşon karde bə Kaspi deyo anqıl həmmə məsəlon həl kardeyu şərayet ve coke və votışe: yəğinış heste Kaspi deyo ətrofədə bıə məmləkəton omə muzakironədə Kaspi deyoədə əsosə xət iyən sərhəddon təin kardeyu,ki muzakiron muhimmə baxşonku qıleni ,bə roziyəti bırəson.

təğ

komment