21 Mart 2019, 13:24
  • İron və Azərbaycan Respublika sərhədiyə məmoron mıştərəkə sorətədə nəvuzə idi dəme mərasimışon dəvoni.

Tojə sori dəme mərasim İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika sərhədiyə fərmondəon,marziyə şəhrestanon məsul şəxson, sərhədiyə məntəğonədə bıə toyfan yolon huzurədə Biləsəvo qumrokədə bərpo be.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika sərhədiyə ğıvvon fərmondə qeneral mayor Ğasım Rızayi ım mərasimədə votışe:nəvuzə idi mıştərəkə mərasimi bərpo karde 2 qılə sərhədiyə ğıvvom miyonədə mədəni nığılə rişəon iyən İron və Azərbaycan Respublika miyonədə sulh və dustiyətiku hikayət kardə.

qeneral mayor Rızayi əlavəş karde İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika dırozə sərhədon tarixi və məzhəbiyə nığılə əlağə iyən iştirakinə məsəlonışon heste və mıştərəkə sorətədə nəvuzə idi mərasimi bərpo karde dınyoədə yolə  mesajış heste və 2 qılə hamsuyə məmləkəti miyonədə vəhdət iyən dəvominə dustiyətiku hikayət kardə.

təğ

komment