24 Aprel 2019, 23:05
  • Sionist rejim Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono canqi bino karde fikədəy.

Sionist rejimi mediyaon Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono bo canqi otəşi rost kardero təhrikəkə siyasəton bənav bardedən.

Bə Azərtac aqentiyəti raporti əsos iyən sionist rejimiku qıləy mediya heyəti bə Azərbaycan Respublika səfər karde bəpeştə ım rejimi Hayom nomo bıə rujnomə qıləy məğalədə Azərbaycan Respublika kişvəri bənə İsrail vəsfış karde.

Im məğalədə bə Xocali faciə, Ğərəboğədə İron və Tırkiyəku kuç kardə ğeyri bumi Ermənion sakin bey, Ermənistoniku 250 həzo Azəri ixroc bey, Ğərəboğ və çəy ətrofədə bıə 7 qılə şəhronku 750 həzo nəfəri ixroc bey iyən azəri hərbion əməliyot Lələtəpə ozod karde işorə iyən ım təpə ozod karde de İsrail rejimi əməliyot Colan məntəğədə Hermon ya həmonə Cəbəlu Şeyx bandiyə məntəğə ozod karde muğaisə bıə.

Im rujnomə təhrikəkə məğalə dəvomədə ğeyd bıə: Ermənion 1993ədə Lələtəpə işğal kardışone əmmo 2016-nə sori Aprilədə Azəri hərbion 20 dəğiğədə ım məntəğə ozodışon karde.

Azərtac aqentiyəti Azəri hərbionku təerifat doe barədə çı sionist rejimi beynəl xalğ planon təşkilati rəis Arye Qot sıxənon muntəşirış karde; məvuji əv çı Azərbaycan Respublika hərbionış cənubi Ğəfğazədə vey zumand iyən modernə ğıvvə hisob kardəş be.

Qılə holədə ki xəbəon sulh muzakirəon bənav şeku hikayət kardedə əmmo kali təhlilçion Moskvaədə Erməniston və Azərbaycan Respublika miyono ğəralon işğal bıə əraziədə Ermənion çımiku vey sakin karde bois zınəydən; xəbə ome Ermənistonədə Rusiyə hərbi bazaon de tojə təyyarəon təchiz bəbe.

təğ

komment