15 May 2019, 23:54
  • Erməni heyət de Bəşar Əsədi vindemonış karde.

Ermənistoni Kilsa lider, Sər yepiskof i minə Aram Kişişan deştə heyəti bə i co zinə Dəməşğədə de prezident Bəşar Əsədi vindemon kardışone.

Bə Əlaləm raporti əsos Bəşar Əsəd ım vindemonədə bə Suriyədə vəhdəti icod kardero Ermənion milliyə roli işorəş ka.

Sər yepiskof, iminə Aram Kişişan həm Suriyə kişvərış bo osmani emperiya cinoyətonku xilos bıə Ermənion pənoh hisobış ka və votışe: de terroristiyə planon iyən radikal əğidəon mubarizə barədə sahədə Suriyə qıləy simvolinə kişvəre.

Ermənion kilsa lider təkidış ka: Suriyə milləti muğavimət iyən ərtışi fidokarti be şək səbarzətion iyən terrorizmi məhv kardeədə təsirış be.

Suriyədə bıhran əmələn de İşid terrorçiyə qrupi hukuməti velo bey bə oxonə mərhələ varid be ki qədə baxşonədə bəzi terroristiyə qrupon məhv bey çəş kardedə.

Ərəbiston iyən Amerkə Suriyədə bıhrani əsliyə amilonin.

təğ

komment