21 Avqust 2017, 14:35
  • Tomaniyan 2 qılə kişvəron miyono heyəton şe-omə kardeku istiğbalış kardə.
    Tomaniyan 2 qılə kişvəron miyono heyəton şe-omə kardeku istiğbalış kardə.

İroni islamiyə şura məclesi təhğiğ və təlim kamissiya rəis votışe: muxtəlifə sahəonədə məxsusən elm və texnoloqiya barədə İron və Erməniston bo əloğəon inkişof doero vey zərfiyətışon heste.

Bə Məclis aqentiyəti raporti əsos Muhəmməd Məhdi Zahedi Tehronədə de Ermənistoni səfir Artaşıs Tomaniyan mıloğat karde cərəyonədə təsdiğ kardə: karde bəbe 2 qılə kişvəri elmi və texnikiyə zərfiyonku 2 tərəfiyə həmkarion zumand karde xoto istifodə kəmon.

Zahedi bə 2 qılə kişvəri miyono parlemantiyə həmkarion işorəş kardə ijən votışe: iron və Ermənistoni miyono elmiyə əloğəonku hədəf muxtəlifə elmiyə fakutəonədə həmkari və bərobərti heste.

Artaşıs Tomaniyan həm bə İron və Ermənistoni miyono əloğəon ziyod karde təkidış kardə iyən votışe: İron və Erməniston muxtəlifə sahəonədə məxsusən elmədə vey zərfiyətışon heste ki çəvonku bəhrə peqətero bə parlamentiyə himoyəon ehtiyoce.

Tehrondə Ermənistoni səfir, elmi həmkarion hevuj karde xoto 2 qılə kişvəron miyono heyəton şe-ome kardeku istiğbalış kardə.

təğ

komment