Azərbaycanədə turizmi inkişaf çe hokuməti daxili siyasəti prioritet sahonədey. Bımi ro Mədəniyyət və Turizm Vəzarəti xarici məmləkətonədə Azərbaycani turizmə obyekton reklam karde ro muxtəlif tədbiron dəvunidə, xeyli devləti budcə vəsaiti məsrəf kardedə. "Sputnik-Azərbaycan"i muxbir de mevcud vəziyyəti əlağədar bə məmləkəti şimal rayonon səfər kardəşe.

Əv Ğuba, İsmayıllı, Ğusar, Şaməxi rayoni restoran və kafeonədə xidməti səviyyə vey saru, ğıyməton hətto çe Bokusən 2 kərə boho be, notəmizəti, antisanitariya barədə nıvıştəşe, sosial şəbəkonədən yuzeron ım fakton barədə ıştə noroziətion izhar kardəşone. 

Bə turizmi dair ekspert Bahadur Bilalovi votəşe ki, əyalətonədə iaşə xidməti saru bıe məmləkətədə bə turizmi inkişafi qıley yolə maneə bə əməl varde bəzıne. Respublikadə de Prezidenti dəsturi Turizmə Şura fəaliyyət nişon dodə. Əv ım problemi həll kardənine.

Azərbaycanədə bə Salemə və Terminalə Turizmi Dastəq Assosasiya təşkilati direktor Ruslan Ğuliyeviən bə "Sputnik-Azərbaycan"i məlumat doəşe ki, 2001-nə soriku tosə ısət iaşə xidməti səviyyə ros karde ro  əməli tədbiron icra karde nəticədə bə xeyli musbət inkişafi nail bəmon. Mədəniyyət və Turizm Vəzarəti icra kardə layihon nəticədə xeyli turizm obyekton bə barzə standarton səviyyə rosniəmone. Respublika turizmə vıjorədə ğıymətonən munasib səviyyədən.

Diqər ekspert Ramin Zamanov isə iaşə  muəssisonədə ğiyməton boho, xidməti səviyyə saru be səbəb jıqo izah kardəşe ki, bı sahədə  rəğabətə muhit ni, monopoliya bərğərore, bəzi rayoni devlətə məmuron çe  ım muəssisonku pul tələb kardedən. Im hərəkəton   iaşə xidməti sahədə jıqo neqativ vəziyyəti bə meydon vardedə.

 

11 Sentyabr 2017, 12:27
komment