• İlham Əliyev Miyanma mıslmonon ğətliamış məhkum karde.

İlham Əliyev:əmə bə mıslmonon zid cinayəton məxsusən miyanmaədə bə rohinqiya mıslmonon zid ğətliam iyən xışmqinə hərəkəton inkişafi de şiddəti məhkum kardəmon.

Aran xəbəriyə mərkəz bə Azərbaycan Respublika azərtac nəğli əsosi elanış karde İlham Əliyev Ğazaxıstanı paytəxt astanə şəhrədə islamiyə həmkarətion təşkilati yolon iclosədə votışe:əmə bə mıslmonon zid cinayəton məxsusən miyanmaədə bə rohinqiya mıslmonon zid ğətliam və xışmqinə hərəkəton inkişafi de şiddəti məhkum kardəmon.

Əliyevi votışe:əmə beynəlxalğə təşkilaton beynəlxalğə ictimaiyyəton və siyasi iyən diniyə rəhbəron Miyanma ısətnə hadison vəy qəteyu bə  zəruriyə ğədəmon peqəte dəvət kardəmon və elan kardəm ki Azərbaycan Respublika sentiyabri 8 nə ruji rohinqiya avərəonru 100 ton ərzağ vığandəşe.

12 Sentyabr 2017, 11:27
komment