Prezident İlham Əliyev daima məmləkəti iqtisadiyyatədə problem nıbe, cey normal inkişafi, əhali de koə vıron tam təmin kardeyku qəp jedə. Bə çey ım votəyon muvafiğ devlətə muəssison və məmləkəti biznesmenon daima bə xarici məmləkəton iğtisadiyyati sərmoyə noə əməlon dəvom kardedən.

"Azadlıq.info" nıvıştedə ki,  “SOCAR Turkey Energy” şirkəti bə xarici əlağon dair rəhbər Murat Lekompte bə "Trend" sayti votəşe ki, Azərbaycani Devlətə Natə Şirkəti - yəni Sokari bə Turkiyə iğtisadiyyati noə invvetisiya umumi məbləğ bə 12 milyard 600 milyon dollari rəsə. Nezə soronədə ım məbləği bə 20 milyard dollari rosnie nəzərədə qətə bıə.

Azərbaycani bə Qurcistani sərmoyə noə siyasətən dəvom kardedə. Imsori 6 manqədə bə ım məmləkət omə investisiyon 36,6% bə Azərbaycani investoron məxsus bıə. Çimiən umumi məbləğ 224 milyon dollar təşkil kardedə.

Jıqo qıley vəziyyətədə çe Azərbaycani xarici ticari devriyyə və 2016-minə sori 6 manqi nisbətədə ım sori 6 manqədə 8% bə kam bıə, Qurcistanədə isə im rəğəm, yəni ixracat 29% ziyod bıə.

Demiən oşko vində bedə ki, Əliyevi məmləkəti iğtisadi vəziyyəti barədə votəyon bə real vəziyyəti muvafiğ ni. Ey de ım qəpi bə cəmiyyəti dılvandi doe pidəşe. İsət ko bə qıley səviyyə rəsə ki, Azərbaycan çe Belorusiyaku nun-bulkə məmulaton bə məmləkət idxal kardedə. "İslamazəri.com" sayt xəbə dodə ki, çe Belorussiya "Qrodnoxlebprom" muəssisə bə Azərbaycan 15 nevədə nun və kukə məmulaton ixrac kardedə və ım məlumat Belorussiya mətbuati pevolo kardəşe.

Məmləkəti ixrac potensiali sorbəsor kam bıə vəziyyətədə bə məmləkət idxali ziyod be iğtisadiyyati tənəzzuli nişon doə əlamətonədəy.

 

12 Sentyabr 2017, 11:50
komment