“Moody’s" nomədə qıley beynəlxalğə reytinqə aqentiyyət heste. Əv çe dınyo 3 qılə ən nufuzinə jıqo təşkilatonədə qıleye. Dınyo devləton iğtisadi vəziyyəti barədə mutəmadi reytinqon elan kardedə. "Azadlıq.info" ım aqentiyyəti pevolo kardə tojə reytinq məlumatonədə çe Azərbaycani barədə bıə proqnozon həxədə xəbə dərc kardəşe.

"Moody,s" proqnoz dodə ki, 2017 - minə sori dırozi Azərbaycani umumdaxili məhsuli istehsali kam be dəvom bəkarde. Bə ponə sori nisbətədə ım 1,4% bıə, və jıqo tendansiya  tosə sori orəxi dəvom bəkarde. Nezə 2 sorədə devlətə budcə de defisiti icra bəbe. Yəni budcə nırəsəy çe arə barde mumkun nibəbe. Azərbaycani devlətə ğarz 2014-minə sori daxili istehsal məhsuli 14% -ku ısət bə 50% ros bıə. Ponə sori hokuməti bə bank sektori dastəq çe umum daxili məhsuli 30% təşkil karde holədə ımi lazımi effekt nıdoe səbəbiku, nezə soronədə bı sahədən bankon vəziyyət kritik bəbe. Azərbaycani Beynəlxalğə Banki restruksizasiya və mədaxilə vəziyyəti bərpa ro hələ vey vaxt lozim bəbe.

Dəvardə rujonədə i dastə muəllimi çe Prezidenti Adminstrasiya bina vədə aksiya dəvunie cəhd kardışone. Respublikadə 7 həzo muəllimi 9 manqe ki, budcədə pul nıbe səbəbiku ıştə məvacibi se nızne bə muəllimon ım hərəkəti səbəb bıe. Jıqo məğamədə  məlum bıe ki, bə YUNESKO Afrika 4 qılə keşvər - Keniya, Tanzaniya, Uqanda və  Liberiyadə təhsili inkişafi ro təşkil kardə layihə Azərbaycani hokuməti 1,5 milyon dollar pul doəşe.

Məmləkəti iştisadi mışğılon, budcə defisiti çe arə barde qıley ro  həmən bə budcə vəsaiti ğanət karde, məqəvuji bə Əliyev hokuməti iğtisadi siyasəti aid nıbə qıley xosiyyəte.

 

13 Sentyabr 2017, 12:55
komment