Az.R -ədə siyasi məhbuson miğdari 160 nəfərisən dəvarde çe dınyo huğuğ mudafiə təşkilaton diğğəti mərkəzəde və əvon daima İlham Əliyevi dəvət kardedən ki, ıştə repressivə siyasətiku dast bıkəşo, bə azadfikirinə şəhrıvandon və mətbuati divon nıqəto, siyasi məhbuson azad bıko. Bı rujonədə Amerika Senatədə bə Əliyevi hokuməti məmuron əleyh sanksiya tətbiğ karde həxədə təklifon muzakirə kardəşone. Jiqo məğamədə Əliyevi bəzi siyasi məhbuson azad karde barədə dəstur doşe.

"Arannews.com" sayt nıvıştedə ki, İlham Əliyev çe Ğəzəxıstano oqardə bəpeşt bə muvafiğ orğanon məsləhət zınəşe ki, Mehman Əliyevi dəstqir kardə tədbiri əvəz bıkon. Sentyabri 11-ədə Yasamal rayoni məhkəmən bımi muvafiğ əv de kə dustağəti şərti azad kardəşe. Mehman azad be bəpeşt bə Meydan TV votəşe ki, çe qədə zindono beşe,  bə yolə zindon oqarde.

Həmonə ruji APA aqentiyyətiən xəbə doşe ki, Nardarani məhbusonədə 14 nəfər çe zindodo azad kardə bıə. Hardaran ğəsəbə sakinon bə Azadi Radio votəşone ki, ım 14 nəfər de sıbıkə maddon məhkum kardəşonbe, çəvon zindonə cəzo muddəti orəxe 2-3 manq mandedəbe.

Prezidenti həmən İsraili şəhrıvand Aleksandr Lapşini əfv karde barədən rəsmi sərəncom doşe. Lapşin çe Boku hokumətiku beicazə bə Ğərəboğ şəbe. Məhkəmə əv de ım ittihami  bə 3 sor muddətinə zindonə cəzo məhkum kardəşbe.

 

14 Sentyabr 2017, 11:25
komment