28 Sentyabr 2017, 11:21

Azərbaycani xalq tarixi dırozi Məhərrəmə manqi əzadariəti həmişə de əzəməti dəvuniəşe, bə İmom Huseyn (ə) və Kərbəlo mısibəti diqər şəhidon ıştə sədağət de barzə məhəbbəti ifadə kardəşe.

Diə məkəmon ki, Az.R hokuməti ım sor bə Aşura əzadarəti bəzi məhdudiyyəton tətbiğ kardəşe, məmləkəti məçit və dini mərkəzonədə təşkil bıə əzadarə məclison izdihamin dəvardedə. Əhali ıştə kəonədə təkiyə məclison təşkil kardedə. "Arannews" sayt xəbə dodə ki, Boku şəhəri "Məşhədi Dadaş" məçitədə bənə diqər məçiton əzadarə mərasimon mehtəşəm dəvardedə.

 Qurcistani Əhli-beyt cəmiyyətən Məhərrəmə əzadərə məclison dəvunidə. Natiğon Həzrət  Əba Əbdullah Əl-Huseyn (ə) və çey sadiğ həmməsləkon Kərbəlo ğiyami fəlsəfə həxədə votemonon kardən, məddah və mərsiyəxanon Kərbəlo şəhidon  vəsf kardə rozə və mərsiyon handedən.

Im curə əzadarə mərasimon de Moskvadə Əhli-beyt (ə), Yekaterinburğədə "14 mənsum" və Rusiya federasiya diqər məntəğonədə fəaliyyət nişon doə şiə təşkilaton təşəbbusi dəvuniə bedə. Bı mərasimonədə Rusiyadə jimon kardə xeyli miğdarədə əhli beyti aşiğon fəal iştirak kardedən.

 

təğ

komment