09 Oktyabr 2017, 11:25

İlham Əliyev hokuməti 2 sor bə nav Nardaranədə bə Əhil-Beyt (ə) tərəfdaron divon qəte, çey bəçəton Parlamentədə şiə mərasimon dəvunie ğədəğən kardə ğanunon ğəbul karde ım devləti rəsmiyon arədə jıqo qıley umu bə əməl vardəşbe ki, demiən Respublikadə bə şiə mənəviyyati orəx bebəşen, əhali bə vəhhabi və nurçiə təriğəton tərəf dəqordınie bəzınen.

Əmo ımsor məmləkəkəti bənə Boku, Qəncə, Lankon şəhəronədə Tasua və Aşura əzadarəti mərasimon har sornəsə əzəmətin və izdihamin dəvarde şiə əleyhdaron ım qımonon bə puç bekardışe. Imsor Az.R-ədə 1400 sornə tarixi təcrubə i kərən subut bıe ki, despoton xalqi dılo bə İmom Huseyn (ə) məhəbbəti  bekardə çəhdon həmişə iflas bıən. Az.R -ədə ımsor ım tarixi həğiğət sənibəton təkrar bıe.

AİP sədr, dini məhbus Mevsum Səmədovən de vəkil Yalçın İmanovi vasitə bə Azərbaycani xalqi təşəkkur kardışe ki, de  ımsornə Aşura əzadariətiədə iştiraki  bə Əhli-Beyt (ə) ıştə yolə məhəbbət nişon doşe, subut kardışe ki, ım məhəbbəti de hiç qıley ğədəğə və məhdudiyyəton çey ğəlbo bekarde mumkun nibəbe.

Əmo Az.R hokuməti rəsmiyon məqəvuji ıştə bə dini fəalon repressiya siyasətiku dast kəşe fikir nişone. Azadi Radio oktyabri 4-ədə Sabunçi Rayon Məhkəmə bo dini fəal Rəvan İsmayılovi 30 sutka zindonə cəzo bırie, "Azadlıq.info" sayt isə Qəncə şəhər Prokuratura bə Aşura əzadarə məclison 4 nəfər fəali munasibətədə de Cinayətə Məcəllə "Xuliğanəti", iyən  "Bə hakimiyyəti numayəndə muğavimət nişon doe və zu tətbiğ karde" maddon cinayətə ko bino  kardəşe.

 

təğ

komment