Şərh

 • Boku hokuməti Məhərrəmə manqi əzadarəti səpe məhdudiyyət noəşe

  Boku hokuməti Məhərrəmə manqi əzadarəti səpe məhdudiyyət noəşe

  sen 17, 2018 08:51

  Məhərrəmə manqi əzadarəti dınyo məmləkəton muxtəlif məntəğonədə har sor ğeyd kardedən, Əhli – Beyt(ə) aşiğon bə İmom Huseyn(ə) və Kərbəlo şəhidon ıştə ehtirami ifadə kardə matəmə məclison onodən.

 • Yunis Səfərovi moə bə içtimaiyyəti muraciət vığandəşe

  Yunis Səfərovi moə bə içtimaiyyəti muraciət vığandəşe

  sen 15, 2018 14:22

  Yunis Səfərov iyulə manqi 3-minə ruji Qəncə İcra hakimiyyəti sərdar de qolulə je səbəbiku dəstqir bıə.

 • Hokumət Aşura mərasimonədə bə məktəbi şaqirdon iştiraki ro nibədo

  Hokumət Aşura mərasimonədə bə məktəbi şaqirdon iştiraki ro nibədo

  sen 12, 2018 12:11

  Məhərrəmə manqi ərəfədə Ğəfğazi Mısılmonon İdarə, bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə de Lankoni şəhrestani İcra hakimiyyəti bahəm “Dini mərasimon və muasirəti” nomədə seminar dəviniəşone.

 • Məhərrəmə manq daxil bıe

  Məhərrəmə manq daxil bıe

  sen 11, 2018 12:40

  Sentyabrə manqi 11-ədə Məhərrəmə manq bino bıe. Aşura ruj sentyabri 20-ədə bəbe. Hicri təğvimi sıftənə 2 qılə - Məhərrəm və Səfərə manqonədə Az.R şiə əhali jimon kardə vilayətonədə vəyə və diqər şodmonə mərasimon dəvunidənin, bə Peyğəmbər (s.ə.v.s) nəvə imom Huseyn (ə), çey xeyzoni və tərəfdaron şəhadəti ehtiram kardedən və matəm oqətedən.

 • Tehronədə secənbəynə sammit

  Tehronədə secənbəynə sammit

  sen 11, 2018 12:38

  Sentyabrə manqi 7-minə ruji İİR paytaxt Tehron şəhərədə Nezə Şərğ məntəğə 3 qılə zümandə ğodrəton – İron, Rusiya və Turkiyə devlətə sərdaron sammit dəvarde. Bı vindemonədə Suriyadə İdlib şəhəri ətrofədə mevcud problemon muzakirə bin.

 • Az.R-ədə Tolışə tarixiə abidəon dızdidən

  Az.R-ədə Tolışə tarixiə abidəon dızdidən

  sen 10, 2018 14:01

  Liki şəhrestani əraziədə xeyli ğədimə tarixiə abidəon hestin. Bı nezonədə Lərmərud di əraziku ğoçə heykəlon dızdie fakt bə oşko beşe. Im diy sakin Zeynal Baxşızadə bə Meydan TV məlumat doşe ki, avğustə manqi 12-ədə çe Respublika Mədəniyyətə Vəzarətiku omin çəvon diyku 6 qılə ğoçi abidə bardışone, bə diy sakinon votışone ki, de Heydər Əliyev fondi təşəbbusi Şamaxıədə Arxeoloji Muzey təşkil bıə.

 • ĞMİ de Məhərrəmə manqi əlağədar fətva doəşe

  ĞMİ de Məhərrəmə manqi əlağədar fətva doəşe

  sen 06, 2018 10:40

  Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şura de Məhərrəmə manqi əlğədar fətva doəşe. Əyo votə bedə ki, Məhərrəmə manq de Miladi təğvimi sentyabrə manqi 11-minə ruji bino bedə. Aşura ruj isə bə sentyabri 20-minə ruj eqınidə.

 • Siyasiə Məhbuson Monitorinq Mərkəzi ıştə hesabat elan kardəşe

  Siyasiə Məhbuson Monitorinq Mərkəzi ıştə hesabat elan kardəşe

  sen 06, 2018 10:21

  Az.R-ədə bə bəşəri huğuğon riayət karde vəziyyət qıvonine, və ım hol şe-şe həniən yavə bedə. Hokumət bı sahədə islahat barde həxədə sıxan bıdoən, çey tərəfo şəhrıvandon huğuğon darıştə əməlon muntəzəm dəvom hestışe. Siyasiə Məhbuson Monitorinq Mərkəzi ıştə hesabatədə bı barədə ətrofinə məlumat doəşe.

 • De Məhərrəmə manqi əlağədar Az.R hokuməti planon

  De Məhərrəmə manqi əlağədar Az.R hokuməti planon

  sen 05, 2018 13:47

  Im sor sentyabri 11-ədə məhərrəmə manq damedə. 10 ruji bədiqə Aşura ruj bəbe. De ımi əlağədar bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Mubariz Ğurbanli votəşe ki, devləti tərəfo tədbirə plan hozo kardəşone. İmən çəvədə ibarəte ki, rayononədə muxtəlifə vindemon və muzakiron dəbəvunien. Məhərrəmə mərasimonədə bəzi odəmon xurafatə hərəkəton karde pidəşone ki, bəvon ro doe nibəbe.