Şərh

 • Dınyo reytinqonədə Az.R qətə vırə

  Dınyo reytinqonədə Az.R qətə vırə

  Jan 17, 2019 12:13

  Beynəlxalğə təşkilaton bə 2018-minə sori dair dınyo devləton reytinqi elan kardedən. Bənə har sori dəvardə soriən Az.R imic tikiən saru eqıniə.

 • İlham Əliyevi dəvardə sor bo keşvəri iğtisadiyyati muvəffəğiyyətin zınəşe

  İlham Əliyevi dəvardə sor bo keşvəri iğtisadiyyati muvəffəğiyyətin zınəşe

  Jan 15, 2019 14:15

  Yanvari 11-minə ruji Prezident İlham Əliyevi bə 2018-minə sori nəticon dair Vəziron Kabineti iclas dəvunişe. Votəşe ki, dəvardə sori iğtisadiyyati həmə sahədə peros bə dast vardəmone. Sosial və mədəni sahədən kom tədbiron nəzərədə qətəmon bıe, bəvon nail bıəmon, sosial infrastrukturon həniən inkişaf kardovniəmone, 118 həzo tojə koə vırə oj kardə bıə.

 • Dəvardə sori Az.R məhkəməon bo dindaron 600 sor zindonə cəzo bıriəşe

  Dəvardə sori Az.R məhkəməon bo dindaron 600 sor zindonə cəzo bıriəşe

  Jan 14, 2019 13:54

  Boku zindonxononədə dini məhbuson vəziyyət qıvonine. Zindonxonə rəhbəriyyət bəvon munasibətədə bə ğərəz, təzyiğ və şantajə hərəkəton rəvoc dodə.

 • Ordə ğıymət boho bıə

  Ordə ğıymət boho bıə

  Jan 14, 2019 13:51

  Orəxnə manqonədə Az.R vıjoronədə ordə ğıymət 25% boho bıə. Pozə fəslədə 1 qılə 50 kiloynə ordə kisə ğıymət 21 mənotbe, ısət bə 26-27 mənote. “Strateq.az” sayt xəbə dodə ki, məmləkəti vıjoronədə qıvoninə vəziyyət bə əməl omə. Nun patə muəssisə soybon votedən ki, həni nuni erjonə nevon istehsal bo əvon sərf kardedəni. Ğıyməti boho kardeədən mufəttişon əvoni cərimə kardedən.

 • Huğuğə mudafiəkaron zindonxonəonədə ğeyri-ğanuniə hərəkətonku norohətin

  Huğuğə mudafiəkaron zindonxonəonədə ğeyri-ğanuniə hərəkətonku norohətin

  Jan 08, 2019 12:01

  Dəvardə sori orəxədə çe Az.R huğuğə mudafəkaron “Siyasiə Məhbuson Mudafiə Mərkəzi” Respublika zindodxonəonədə mevcud vəziyyəti həxədə ıştə hesabat bə ictimaiyyəti edaştışe.

 • Bə İron şə azərbaycanıjon miğdar vey bıə

  Bə İron şə azərbaycanıjon miğdar vey bıə

  Jan 08, 2019 11:56

  Boku Devlətə Statistika Komitə elan kardəşe ki, dəvardə sori 11 manqədə çe Az.R-ku bə xaric şə şəhrıvandon miğdar bə navonə sori nisbətədə 18% ziyod bıə, bə 4 milyon 464 həzo nəfəri rəsə.

 • 2018-minə sori Boku hokuməti bardə iğtisadi siyasəti nəticon

  2018-minə sori Boku hokuməti bardə iğtisadi siyasəti nəticon

  Jan 06, 2019 14:33

  2018-minə sor bə orəx rəse. Dəvardə sori Əliyevi hokuməti bardə siyasəti yekun nəticəon ısət çe Respublika təhlilqəron muzakirə mevzuey.

 • Prezident Əliyevi akademikon məvacib ziyod kardışe

  Prezident Əliyevi akademikon məvacib ziyod kardışe

  Jan 05, 2019 12:14

  AMEA çe Respublika əsasə elmə muəssisəy. Haliyədə əyo 71 nəfər akademik, 111 nəfər muxbir uzv , yəni bə akademikəti namizəd, 1529 nəfər jinə rutbəninə alimon ko kardedən. Prezident Əliyevi dəvardə sori orəxonədə çəvon manqə məvacibi ziyod karde barədə ğəror doşe.

 • Boku hokumət azad bəninə siyasiə məhbuson sənibəton məhkum kardedə

  Boku hokumət azad bəninə siyasiə məhbuson sənibəton məhkum kardedə

  Jan 03, 2019 10:17

  Azərbaycani siyasiə fəalono ibarət Siyasiə Məhbuson Vahidə Siyahi səpe Ko kardə Qrup nomədə qıley təşkilat heste. Əv Respublika zindonxononədə siyasiə məhbuson vəziyyəti monitorinq kardedə, hokuməti bə çəvon dair kardə ğeyri-ğanuniə əməlon bə dınyo cəmiyyəti nəzə rosnidə.