Şərh

 • Ankaradə setərəfinə sammiti ğətnamə

  Ankaradə setərəfinə sammiti ğətnamə

  sen 21, 2019 11:33

  İşambə ruji Ankaradə İron, Rusiya və Turkiyə prezidenton Suriyadə vəziyyət muzakirə kardışone. Im, prezidenton de Suriya problemi əlağədar dəvuniə 5-minə sammit be.

 • Az.R iğtisadi azadion səviyyədə çe reqioni ən dumoədə mandə məmləkəte

  Az.R iğtisadi azadion səviyyədə çe reqioni ən dumoədə mandə məmləkəte

  sen 21, 2019 11:09

  Az.R iqlə siyasiə- yəni dini, sıxanə, mətbuatə azadion məhdud bıə devlət nibən, iyo iğtisadi azadionən təzyiğ və məhdudiyyəton jitono bıe iqlə bə respublika ictimaiyyəti ne, bə həmə dınyo məlumebən. Sentyabri 12-ədə Freyzer İnstituti dınyo məmləkəton arədə iğtisadi azadi vəziyyəti barədə ıştə ımsornə hesabat elan kardəşe.

 • Az.R Azadə Mətbuati İndeksdə 166-miə vırədəy

  Az.R Azadə Mətbuati İndeksdə 166-miə vırədəy

  sen 15, 2019 08:45

  Dəvardə rujonədə Bokuədə Umumdınyo Mətbuatə Şuraon Assosasiya sorinə məclis dəvarde. Çe prezident Əliyevi bə ictimai-siyasi məsələon dair koməkkar Əli Həsənovi ım tədbirədə de yolə nitği votemon ehandışe. Votışe ki, “çəmə devlət bo KİV inkişafi ro de milyonon vəsait co kardedə, bo jurnaliston kə dutedə, bə çand sa jurnalisti fəxri nom və mukafaton doəşe.

 • Ironi de Çini miyono həmkarəti zumand bedə

  Ironi de Çini miyono həmkarəti zumand bedə

  sen 14, 2019 08:52

  Amerika İbə Ştaton ğeyri-ğanuniə sanksiya iqlə bə İroni ne, bə Çiniən tətbiğ kardəşe. Isət ım 2 qılə devləti hokuməton çe Amerika heqemonə siyasəti təsiron bə hiç bekarde ro bə ğəror omən ki, ıştə bahəm fəaliyyəti zumand bıkardon.

 • Çe Aşura ruji fəziləton

  Çe Aşura ruji fəziləton

  sen 12, 2019 11:07

  Aşura ruj de miladi təğvimi sentyabrə manqi 10-də Az.R məçitonədə de huzn və matəmi ğeyd kardışone. De ım mərasimi əlağədar Boku hokuməti, polisə ğıvvon bə amadə vəziyyət vardışe, bə əhali çəşnavi doşe ki, çe məciti ərazionku bə kəno benışon, kuçəonədə şemonon təşkil nıkardon. Bənə dəvardə sori ımsorən tosə 17 sinninə hırdənon ım mərasimonədə iştirak ğədəğən kardışe.

 • Qəncə məhbuson ənəhardəy elan kardəşone

  Qəncə məhbuson ənəhardəy elan kardəşone

  sen 11, 2019 10:37

  Qəncə məhbuson 8 nəfəro ibarət diqər qıley qrupi məhkəmə bə orəx rəsedə. Sentyabri 5-minə ruji iclasədə prokurori əvon bə 5 soriku tosə 16 sori zindonə cəzo məhkum karde pişe. Muttəhimon arədə Emil Məmmədov nuəperəse, bə həddo-buluğ rəsəni.

 • Az.R -ədə şosse roon boçi rə çe vəco qınidən?

  Az.R -ədə şosse roon boçi rə çe vəco qınidən?

  sen 11, 2019 10:33

  Az. Respublika Mass-media daima məmləkəti avtomobilə roon bevəcə vəziyyəti barədə məlumat dodə.

 • Əhali de ğazi təchizati problemi səbəb

  Əhali de ğazi təchizati problemi səbəb

  sen 07, 2019 08:55

  Sentyabri 3-minə ruji Şəmkur şəhrestoni Sabirkənd diy sakinon etirazə aksiya dəvuniəşone, mərkəzi şosse roonədə qıləy pebıriəşone. Ğıssə muddətədə polison omən çəvon ım hərəkəti və səşone.

 • İroni de Rusiya həmkarəti həniən inkişaf bəkarde

  İroni de Rusiya həmkarəti həniən inkişaf bəkarde

  sen 07, 2019 08:48

  Moskva vilayəti Jukovski rayonədə MAKS 2019 aviasaloni ko bə orəx rəse. İyo iştirak kardə çe dınyo 340 qılə hərbiə ovdon istehsal kardə kompanion arədə İroni muəssisonən fəaliyyətşon hestbe. Bı aviasalonədə əvon ıştə istehsal kardə və bə muasirə rəğabəti cəvob doə Bepilotə Pərə Aparaton, muxtəlifə aviasiya muhərrikon, kəşinə “Mobin” nominə raketon numayiş kardəşone.