Şərh

 • Avropa Şura Parlament Assambleya

  Avropa Şura Parlament Assambleya "Nardarani hadisə" koy tədğiğ bəkarde

  sen 19, 2017 13:13

  Çe AŞPA Monitorinqə komitə bə Az.R dair həmməruzəçion Stefan Şennaç və Sezar Florin Preda Azərbaycanədə rəsmi səfərədən, de devləti rəsmiyon, deputaton, şəhrıvandə cəmiyyəti uzvon və jurnaliston vindemonon dəvunidən. Prezident İlham Əliyeviən əvonış ğəbul kardə.

 • Əliyev hokuməti tojə natə muğavilə dəbastışe

  Əliyev hokuməti tojə natə muğavilə dəbastışe

  sen 18, 2017 10:23

  Sentyabri 14-ədə Boku hokuməti, həmən Azərbaycani devlətə Natə Şirkəti, yəni SOKAR-i de Azəri, Çırağ və Qunəşli mədənonədə nat bekardə şirkəton tojə muğavilə imza kardışe.

 • Nardarani hadisə məhbus Abbas Huseyni zindonədə təhdid kardedən

  Nardarani hadisə məhbus Abbas Huseyni zindonədə təhdid kardedən

  sen 18, 2017 10:13

  Ğərbi siyasi daironədə nişon doə təzyiğ və sanksiya ehtimali məqəvuji İ. Əliyevış məcbur kardə ki, bəzi kompromis hərəkəton bıkə. Dəvardə rujonədə Sabunçi rayoni məhkəmə Nardarani hadisə məhbusonədə 4 nəfərşən çəvon cəzo muddət onırəxə azad kardışe. Çimi bə navən dini məhbusonədə 14 nəfər azad kardəşonbe.

 • Boku dionədə peşomə ovi problem

  Boku dionədə peşomə ovi problem

  sen 16, 2017 10:27

  Boku ətrofi dion de peşomə ovi təşhizatədə hələən xeyli problemon hestin. Bə xeyli məntəğon ovi de fasilon dodən. Bənə Quzdək, Mehdiabad, Binə, Zığ, Hevsan məntəğon əhali ovi de avtomobili kırnie məcbur bedən. Əvon 1 çən ovi bə 20 mənot hıridən.

 • İlham Əliyevi bəzi məhbuson azad kardışe

  İlham Əliyevi bəzi məhbuson azad kardışe

  sen 14, 2017 11:25

  Az.R -ədə siyasi məhbuson miğdari 160 nəfərisən dəvarde çe dınyo huğuğ mudafiə təşkilaton diğğəti mərkəzəde və əvon daima İlham Əliyevi dəvət kardedən ki, ıştə repressivə siyasətiku dast bıkəşo, bə azadfikirinə şəhrıvandon və mətbuati divon nıqəto, siyasi məhbuson azad bıko. Bı rujonədə Amerika Senatədə bə Əliyevi hokuməti məmuron əleyh sanksiya tətbiğ karde həxədə təklifon muzakirə kardəşone. Jiqo məğamədə Əliyevi bəzi siyasi məhbuson azad karde barədə dəstur doşe.

 • Az.R iğtisadiyyatədə behran hələ 2 sorən dəvom bəkarde

  Az.R iğtisadiyyatədə behran hələ 2 sorən dəvom bəkarde

  sen 13, 2017 12:55

  “Moody’s" nomədə qıley beynəlxalğə reytinqə aqentiyyət heste. Əv çe dınyo 3 qılə ən nufuzinə jıqo təşkilatonədə qıleye. Dınyo devləton iğtisadi vəziyyəti barədə mutəmadi reytinqon elan kardedə. "Azadlıq.info" ım aqentiyyəti pevolo kardə tojə reytinq məlumatonədə çe Azərbaycani barədə bıə proqnozon həxədə xəbə dərc kardəşe.

 • Bə Az.R çe Belorusiyaku nun idxal kardedən

  Bə Az.R çe Belorusiyaku nun idxal kardedən

  sen 12, 2017 11:50

  Prezident İlham Əliyev daima məmləkəti iqtisadiyyatədə problem nıbe, cey normal inkişafi, əhali de koə vıron tam təmin kardeyku qəp jedə. Bə çey ım votəyon muvafiğ devlətə muəssison və məmləkəti biznesmenon daima bə xarici məmləkəton iğtisadiyyati sərmoyə noə əməlon dəvom kardedən.

 • Məmləkəti rayononədə iaşə xidməti səviyyə

  Məmləkəti rayononədə iaşə xidməti səviyyə

  sen 11, 2017 12:27

  Azərbaycanədə turizmi inkişaf çe hokuməti daxili siyasəti prioritet sahonədey. Bımi ro Mədəniyyət və Turizm Vəzarəti xarici məmləkətonədə Azərbaycani turizmə obyekton reklam karde ro muxtəlif tədbiron dəvunidə, xeyli devləti budcə vəsaiti məsrəf kardedə. "Sputnik-Azərbaycan"i muxbir de mevcud vəziyyəti əlağədar bə məmləkəti şimal rayonon səfər kardəşe.

 • Boku hokuməti korrupsiya əməlon barədə Avropa Parlamentədə votemonon

  Boku hokuməti korrupsiya əməlon barədə Avropa Parlamentədə votemonon

  sen 10, 2017 11:12

  Əliyevi hokuməti korrupsiya əməlon dınyo mass-media diğğət mərkəzəde. "Azadlıq.info" Avropa Parlamentədə de ım mərəşulə əlağədar votemonon barədə nıvıştəşe.