Şərh

 • Nardarani faciə axırnə məhkəmə bə orəx rəse

  Nardarani faciə axırnə məhkəmə bə orəx rəse

  iyul 15, 2018 12:23

  Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə de Nardarani faciə əlağədar bə axırnə 2 nəfər məhbusi - Əbulfəz Bunyadovi və Elxan İskəndərovi hukm elan kardəşe. Bunyadov bə 15, İskəndərov isə bə 14 sornə zindonə cəzo məhkum bin. Əvon har 2 kəs ittihamon rədd kardışone, şər və bıhtono ibarət bıe votışone.

 • Huğuğə mudafəkaron Boku hokuməti ğeyri-ğanuniə hərəkətoku norohətin

  Huğuğə mudafəkaron Boku hokuməti ğeyri-ğanuniə hərəkətoku norohətin

  iyul 15, 2018 12:20

  Az.R-ədə Siysiə Məhbuson Huğuğon Mudafiə Mərkəzi iyuli 11-ədə mətbuatə konfrans dəvuniəşe. Bı barədə "Arannevvs.com" sayti xəbə doəşe. Im təşkilati sərdar Oqtay Guləliyevi votəşe ki, hokuməti ğeyri-ğanuniə dəstqir və repressivə hərəkəton bə huğuğə mudafiəkaron norohəti səbəb bedə.

 • Az.R-ədə sosial şəbəkə fəalon təzyiği jitonon

  Az.R-ədə sosial şəbəkə fəalon təzyiği jitonon

  iyul 12, 2018 12:48

  Minqəçevir və Qəncədə vağeə bıə ğəzoon Az.R cəmiyyətədə yolə əks-sədo doşe. Im sədo ısətən sosial şəbəkonədə məsə bedə. Çe azərbaycanıjə yuzeron vey yolə əksəriyyət bə ım hadison bənə hokuməti bı soron dırozi bardə rışvəxorə, korrupsiya siyasəti nəticə ğıymət dodən, ey sərt tənğid kardedən.

 • Boku hokumət bə dini fəalon repressiya həniən qıvonin kardedə

  Boku hokumət bə dini fəalon repressiya həniən qıvonin kardedə

  iyul 11, 2018 14:26

  Az.R hokuməti Yunis Səfərovi Qəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdari de qolulə je əlağədar bə dini fəalon əleyh tojə repressiya tədbiron rəvoc doəşe. Azadi radio xəbə dodə ki, Boku polisi əslən Qəncəvoj, Bokuədə jimon kardə Zalov Cəfər dəstqir kardəşe.

 • Boku hokuməti bə Yunis Səfərovi terrorçə nom noşe

  Boku hokuməti bə Yunis Səfərovi terrorçə nom noşe

  iyul 10, 2018 10:31

  Yunis Səfərov ki, iyulə manqi 3-ədə Qəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdar de qolulə jəşe, çey ictimaiyyəti tərəfo mudafiə şe-şe inkişaf kardedə. Moskva şəhərədə 2 nəfər vəkil ki, əslən tolışin, bə Prezident Putini muraciət vığandışone, çeyku xahiş kardışone ki, Yunis Səfərov Rusiya şəhrıvand bıe səbəbiku çey huğuğon mudafiə karde ro Rusiya hokumət muvafiğ tədbiron bıvindo.

 • Minqəçeviri QES -ədə tıpemon

  Minqəçeviri QES -ədə tıpemon

  iyul 08, 2018 14:19

  İyulə manqi 2-ədə Minqəçeviri Qamə Elektrikə Stansiyadə vağeə bıə tıpemoni səbəb və nəticon hələən Respublika ictimaiyyəti nəzəriku okıriəni, cəmiyyəti muzakirə mevzuonədə qıleye.

 • Bə Yunis Səfərofi işqəncə doəşone

  Bə Yunis Səfərofi işqəncə doəşone

  iyul 08, 2018 14:10

  Məlume ki, iyuli 3-ədə Yunis Səfərov nomədə qıley Qəncəvoji bə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdari silahinə həmlə kardışe. Çimi nəticədə həmonə sərdar və çey muhafizəəkə de qolulə zəxmin bin. Çey maşkinə ruji sosial şəbəkonədə Yunisi işqəncəninə foto şikil pevolo kardışone. Im Respublika Mass-mediadə bə etirazon səbəb bıe.

 • Gəncə İcra hakimiyyəti sərdar de qolulə jeşone

  Gəncə İcra hakimiyyəti sərdar de qolulə jeşone

  iyul 07, 2018 12:45

  İyulə manqi 3-ədə de hanqomi vaxti saat 8-ədə Qəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdar Elmar Vəliyev de qolulə jeşone. Bey ım həmlə kardəkəs 1983-minə sori Qəncədə moəo bıə. Əv Moskva şəhəri sakin, Rusiya şəhrıvand Yunis Səfərove ki, çe polisi tərəfo dəstqir kardəşone.

 • "Məhəmməd Rəsulallah" (s.ə.a.s) film Bokuədə numayiş kardışone

  iyul 05, 2018 10:01

  Az.R-ədə İroni mədəniyyətə rujon ki, iyuni 27-iku tosə iyuli 1-minə rujon əhatə kardışe, bə orəx rəse. Im tədbiri əlomətinə hadisonədə qıleyən çe İİR dınyo şehrətinə sandinə rejissor Məcid Məcidi kəşə "Məhəmməd Rəsulullah" (səlləlahu əleyəhə və aliye və səlləm) filmi Boku şəhəri Nizami kino mərkəzədə numayiş kardey bıe.