Şərh

 • Abbas Huseynovi moə bə İlham Əliyevi muraciət kardəşe

  Abbas Huseynovi moə bə İlham Əliyevi muraciət kardəşe

  may 24, 2018 11:55

  Nardarani faciə məhbus Abbas Huseynovi moə Rəhimə Huseynova bə Azadi Radio məlumat doəşe ki, Ğobustani zindonxonə mudriyyət bə Abbasi əleyh təxribat hozo karde fikirədəy.

 • Hisobkardə Palata budcə vəsaiti icradə xeyli noğsanon bə oşko bekardəşe

  Hisobkardə Palata budcə vəsaiti icradə xeyli noğsanon bə oşko bekardəşe

  may 22, 2018 14:26

  Az.R Hisobkardə Palata sədr Vuğar Qulməmmədovi Palata bə 2017-minə sori fəaliyyəti dair hesabat bə Milli Məclisi təğdim kardəşe.

 • Az.R-də ərzaği ğıymət boçi boho bedə

  Az.R-də ərzaği ğıymət boçi boho bedə

  may 21, 2018 08:44

  Az.R Devlətə Statistika Komitə yanvariku tosə aprelə manqi məmləkəti vıjoronədə ərzaği ğıyməti 3,7%, ğeyri-ərzağə məhsulon ğıyməti isə 4,1% boho bıe elan kardışe. "Sputnik.az" sayt ğeyd kardedə ki, ım peros , əsasən çay, beməyə ruən, mivə və tərəvəz məhsulon qıymətonədə vey muşahidə bıə.

 • Az.R-ədə əhali miyonə umr çand sore

  Az.R-ədə əhali miyonə umr çand sore

  may 17, 2018 12:56

  Az.R Parlamenti ponə sori məmləkətədə pensiya sınn bə 65 sor ros kardışe. Imən məlume ki, mədəni keşvəronədə jıqo qıley şərt heste, əhali miyonə umri de pensiya sınni arədə fərğ minimum 10-12 sor bənine. Boku hokumətən ıştə məmləkəti, əlbəttə ki, barzə inkişafinə mədəniə keşvər hisob kardedə.

 • Polis dionədə dızdi kardəkəson peydo karde zınedəni

  Polis dionədə dızdi kardəkəson peydo karde zınedəni

  may 16, 2018 11:54

  Siyəzən rayoni "Dağ quşçu" nomədə qıley di heste. Mayə manqi 1-minə ruji şəvi nimədə dızdon omən həmonə diy sakin Rubabə Adıqezəlova 16 qılə hırdəsə heyvon dızdiəşone. Rubabə xanımi maşki çımiku xəbədo bəcəğin bə Siyəzən Rayoni Polisə şebə şikayət kardəşe.

 • Az.R zindononədə bə dini məhbuson işqəncə doe dəvom kardedə

  Az.R zindononədə bə dini məhbuson işqəncə doe dəvom kardedə

  may 16, 2018 11:48

  Az.R zindononədə de məhbuson ğeyri-insonə rəftor, bəvon işqəncəon doe barədə nəinki Respublika KİV-on və huğuğə mudafiəkaron, həmən beynəlxalqə təşkilati numayəndon çand bəjəm bəyonaton doəşone, Boku hokumətşon dəvət kardə ki, bə ım əməlon orəx bıdo.

 • Az.R de İroni sərhədi 3 qılə məntəğə bə 24 saatinə rejim ovaşte

  Az.R de İroni sərhədi 3 qılə məntəğə bə 24 saatinə rejim ovaşte

  may 13, 2018 13:35

  Az.R de İİR arədə marzi bəzi ovaştə məntəğon daima izdihamin bıe əyo xeyli mışğılon bə əməl vardedəbe. Im problemon barədə KİV xeyli tənğidi məğalə nıvıştışone, sosial şəbəkonədə yuzeron çanədə video rolikon numayiş kardışone.

 • AİŞ de İroni nuvə muğaviləku beşe elan kardışe

  AİŞ de İroni nuvə muğaviləku beşe elan kardışe

  may 13, 2018 13:31

  AİŞ prezident Donald Trampi de İroni Nuvə Muğaviləku beşe bəyon kardışe.

 • Bank sistemədə behran dəvom kardedə

  Bank sistemədə behran dəvom kardedə

  may 09, 2018 14:20

  Bank sistem har qıley devləti iğtisadiyyati əsasə vəsilonədə qıleye. Im sistemış salem nıbə məmləkəti iğtisadi inkişafədə xeyli mışğılon bə meydon beşedən ki, ımən bə behrani səbəb bedə.