Şərh

 • Hokuməti di təsərrufati bəzi sahon inkişafi dair dırozmuddətinə planon

  Hokuməti di təsərrufati bəzi sahon inkişafi dair dırozmuddətinə planon

  fev 19, 2018 14:03

  Dəvardə həftədə prezident Əliyevi məmləkətədə 2018-2025-minə soron dırozi şartukəvonəti, çayəvonəti və sitrusə mivəvonəti sahon inkişaf kardovnie barədə 3 qılə sərəncom doşe. Im sənədonədə nəzərədə qətə bedə ki, tosə 2025-minə sori çayə livə istehsal bə 8 həzo 500 ton, sitrusə mivon istehsal bə 100 həzo ton rəsənine.

 • Bokuədə dini məhbuson muhakimə dəvom kardedə

  Bokuədə dini məhbuson muhakimə dəvom kardedə

  fev 17, 2018 13:22

  Boku hokuməti bə dini fəalon repressiya siyasəti dəvom hestışe. Fevrali 13-minə ruji paytaxti 3 qılə məhkəmə iclasonədə cəvon muhakimə dəvuniəşone.

 • Hokuməti pensiyon çanədə ziyod kardışe

  Hokuməti pensiyon çanədə ziyod kardışe

  fev 15, 2018 12:19

  Fevrali 9-ədə prezident İlham Əliyevi pensiyon indeksasiya karde barədə sərəncom doşe. Bi sərəncomədə bə Sosial Mudafiə Vəzarəti dəstur doə bedə ki, pension 2017-minə sori məmləkətədə miyonə manqə məvacibi faiz nisbətədə perosi ğədər ziyod bıko.

 • Taleh Bağırzadə bəştə əfv bıe imkani etiraz kardışe

  Taleh Bağırzadə bəştə əfv bıe imkani etiraz kardışe

  fev 14, 2018 14:22

  Hokuməti daironədə nezə manqədə məhbuson əfv karde barədə siyahi hozo bedə, tosə ısət 100 nəfərisən vey məhbuson bə ım siyahi daxil karde barədə Respublika Mass-mediadə xəbon nəvedə.

 • Bokuədə İron İslamə İnğilabi 39-minə sorəqardış ğeyd kardışone

  Bokuədə İron İslamə İnğilabi 39-minə sorəqardış ğeyd kardışone

  fev 12, 2018 13:57

  İroni İslamə İnğelab ki, de Miladi təğvimi 1979-minə sori vağeə bıe, nəinki çe İroni xalqi, həmə islamiə dınyo, mısılmonə umməti jimonədə cahanşumul qıley əhəmiyət hestışe. Im Enğelabi İroni devlət və çey cəmiyyət çe Ğərbi, məxsusən Amerika istismarə rejimi təsiri jitoniku bə dırıstə mustəğilə ro bekardışe, bə həmə mısılmonə xalqon istiğlalə ro nişon doşe, həmən umumdınyo miğyasədə bə islami əzəmətinə intibahi səbəb bıe.

 • Devləti təbii monopolist muəssison boçi de ziyani ko kardedən

  Devləti təbii monopolist muəssison boçi de ziyani ko kardedən

  fev 12, 2018 13:54

  Az.R iğtisadiyyatədə bə əhali xidmət nişon doə bənə "Azərişıq", "Azərsu" və həniən diqər Ojə Səhmdarə muəssison hestin ki, çəvon nəzarətə paket çe devləti dastədə bıe səbəbku devlətə muəssisə hisob bedən, ıştə xidməti sahədə yekanə bıe, əvoni təbii monopolistə mevğeyədə nodə.

 • Nardarani faciə orəxnə məhbuson muhakimə bino bıə

  Nardarani faciə orəxnə məhbuson muhakimə bino bıə

  fev 10, 2018 12:28

  Fevralə manqi 6-minə ruji Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə Nardarani faciə 2 nəfər orəxnə məhbuson - Əbulfəz Bunyadov və Elxan İskəndərovi muhakimə bino bıə.

 • Əliyevi nubəku bə kənoə prezidentə entexabat təyin kardışe

  Əliyevi nubəku bə kənoə prezidentə entexabat təyin kardışe

  fev 10, 2018 12:25

  Az.R-ədə nubəninə prezidentə entexabat ım sori oktyabrə manqi 17 -minə ruji dəvardənin bıe. Fevrali 5-ədə İlham Əliyevi sərəncom doşe ki, apreli 11-ədə nubəku bə kənoə prezidentə entexabat dəvuniə bıbo. Mərkəzi Entexabatə Komissiyan çey ım sərəncom təsdiğ kardışe.

 • Respublikadə intiharon miğdar sorbəsor ziyod bedə

  Respublikadə intiharon miğdar sorbəsor ziyod bedə

  fev 07, 2018 12:35

  Respublika Səhiyyə Vəzarəti Mənkəmə-Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Təşkilati rəsmən elan kardəşe ki, dəvardə sori 495 nəfər de intihari əlağədar mardə. Imən bə 2016-minə sori nisbətədə 168 nəfər, və ya 51% veye. Yanvarə manqədə 42 qılə intiharə hadisə bə ğeyd sə bıə, ımən nişon dodə ki, ımsor intiharə hadisə dəvardə sorisən ziyod bıe bəzıne.