Şərh

 • Şəki şəhəri polisxonədə şəhrıvand Ğalib Məmmədov kıştəşone

  Şəki şəhəri polisxonədə şəhrıvand Ğalib Məmmədov kıştəşone

  may 16, 2019 08:32

  Şəki şəhəri 1988-minə sori təvəlludinə sakin Məmmədov Ğalib polisxonədə vəfot kardəşe. Şəhəri polis şebə rəsmən im jıqo izah kardəşe ki, quya ey ıştən ehaştəşe. Əmo Məmmədovi moə votedə ki, çey fərzənd polison kıştəşone, çunki çey bədənədə xeyli ğançurə rizon hestin.

 • Çe İİR beynəlxalğə aləmədə mevğe həniən ğoym bedə.

  Çe İİR beynəlxalğə aləmədə mevğe həniən ğoym bedə.

  may 15, 2019 09:04

  Pakistoni Sər vəzir İmran Xan`i İron-Pakiston ğazə lulə inşa bə orəx rosnie zərurət ğeyd kardəşe. “İran.ru” bə Pakistoni “Dunya Nevvs” sayti istinadən xəbə dodə ki, Pakistoni Sər Vəziri de ım məsələ əlağədar bəştə kabineti Xarici Koon vəzir Kureşi dəstur doəşe ki, bə mubahison orəx bıdon və de İroni tərəfi bə ico ım proyekti bə sə rosnie barədə bə ğəror boon.

 • Boku zindononədə məhbuson qonə vəziyyət

  Boku zindononədə məhbuson qonə vəziyyət

  may 12, 2019 08:36

  Beynəlxalğə Huğuğə Mudafiə Təşkilton bə çand bəşəm çe Əliyevi hokumətiku piəşe ki, de məhbuson ğeyri-insonə rəftori orəx bıdo, bəvon işqəncə doə zindonə koəkon jıqo ğeyri-ğanuniə əməlon vəy bısəno.

 • İroni farmokoloqiya sahədə tojə nailiyyəton

  İroni farmokoloqiya sahədə tojə nailiyyəton

  may 11, 2019 09:20

  İİR Səhiyyə və Elm vəziri muavin Reza Malekzadə bəyon kardəşe ki, bo məmləkəti lozim bıə dəvocati 97% keşvəri daxilədə istehsal bedə. Ey həmən votəşe ki, İroni Atomiə Enerji Təşkilati de farmokoloqiya sənaye muəssison həmkarəti nəticəy ki, İron radiotibbi dəvocaton istehsali sahədə ıştə daxili tələbati dırıst təmin karde imkan bə dast vardəşe.

 • Qəncə hadisə məhbuson məhkəmə bə təxir eğandışone.

  Qəncə hadisə məhbuson məhkəmə bə təxir eğandışone.

  may 08, 2019 08:58

  Huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev çe Qəncə hadisə məhbuson Boku Sabunçi rayoni məhkəmədə dəvardə muhakimə vaxti vağeə bıə beəmonə və beysurə hadsiə barədə bə ictimaiyyəti xəbə rosniəşe.

 • “Tolışon sədo” rujnomə 4-minə numrə çe çapo beşə

  “Tolışon sədo” rujnomə 4-minə numrə çe çapo beşə

  may 07, 2019 08:35

  “Tolışon sədo” rujnomə aprelə manqi numrə çe çapo beşə. Isət çey kırtə xulasə bəşmə nəzə edaştedəmon.

 • Turkiyə polisi azərbaycanıjə dini fəal dəstqir kardəse.

  Turkiyə polisi azərbaycanıjə dini fəal dəstqir kardəse.

  may 06, 2019 09:13

  Nardarani hadisəku 3 sorisən vey vaxt dəvardə, əmo Az.R hokumət bə dini fəalon əleyh hələən ım faciəku bənə vonə istifadə kardedə. De cey tələbi dini fəal Elnur Mehdiyev Turkiyədə dəstqir bıə, qımon heste ki, ey bə Boku deport bəkarden.

 • Dınyo məmləkətonədə bo Rujəmo çı cur hozo bedən.

  Dınyo məmləkətonədə bo Rujəmo çı cur hozo bedən.

  may 05, 2019 08:43

  De miladi təğvimi mayə manqi 6-minə ruji muğəddəsə Rəməzonə manq bino bedə. Dınyo muxtəlifə məmləkətonədə mısılmonon bo Rujəmo hozoəti tədbiron icra kardedən.

 • Boku hokumət bə Məşhəd və Kərbəlo ziyarətşəkəson nəzarət bəkarde.

  Boku hokumət bə Məşhəd və Kərbəlo ziyarətşəkəson nəzarət bəkarde.

  may 04, 2019 11:07

  Çe Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şura və Elmi Diniə-Şura işlasədə bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Mubariz Ğurbanli ıştə votemonədə ğeyd kardəşe ki, dini xadimon nəinki cımmə ruji xutbonədə, həmən sosialə şəbəkonədə bəpe aktiv fəaliyyət nişon bıdon, çəmə mustəğiləti mudafiə bıkon, ıştə siyasiə mevğe bə miyon bınon.