Şərh

 • “Astaraçay”, divojon zəminon çəvon dasto sedə

  “Astaraçay”, divojon zəminon çəvon dasto sedə

  sen 01, 2018 09:59

  2010-minə sori Hostoro şəhrestoni əraziədə “Astaraçay” nomədə Məhdid Məsuliyyətinə Cəmiyyət onoşone. Qıley çayə fabrikşonən inşa karde. Çey obemonə mərasimədə prezident İlham Əliyev, Sokari səvon Revnəğ Abdullayevi iştirakşon bıe. Qəp heste ki, ım muəssisə bə Sokari vitse-prezident Xaliq Məmmədovi bıyə Tələt Məmmədovi məxsuse.

 • Sori əvvəliku Az.R xarici ğarz ziyod bıə

  Sori əvvəliku Az.R xarici ğarz ziyod bıə

  avq 27, 2018 13:15

  Az.R Maliyyə Vəzarəti məlumat doəşe ki, sori əvvəliku devləti xarici ğarz 244 milyon dollar, yəni 2,6% ziyod bıə. Im xəbə “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti pevolo kardəşe. Tosə aprelə manqi 1-minə ruji ım ğarzi cəmi məbləğ bə 9 milyard 643 milyon dollari rəsə. İmən məmləkətədə istehsal bıə Umumdaxili Məhsuli 22%-i ğədərədəy. Hərçənd ki, dəvardə sori əvvələdə devləti xarici ğarz 6 milyard 913 milyon dollar bıe.

 • Şovu və Tanqəbın dionədə problemon

  Şovu və Tanqəbın dionədə problemon

  avq 25, 2018 14:16

  Şovu və Tanqəbın Lankoni səhrestoni Vazəru kənoədə ğəror qətə dionin. Çəvrey ekoloji vəziyyət bo jimoni bə beimkan vəziyyət eqıniə. Diy sakinon bo Meydan TV qəp jəşone. Məlum bıə ki, ruy çə tərəfi Liki şəhrestoni Piron di əraziədə 20 qılə kaqə ferma fəaliyyət nişon dodə. Çə fermon har qıləy dırozi 100 metre. Votedən ki, çe deputat İqbal Məmmədovi ailə uzvon tərəfo idarə bedə. İm fermaon de şirə sexi nomi inşa kardışone, çəyo məlum bıə ki, oyo kaq pebərosnen.

 • Az.R-ədə Ğıbonə id ğeyd kardışone

  Az.R-ədə Ğıbonə id ğeyd kardışone

  avq 23, 2018 10:28

  Avğustə manqi 22 Az.R-ədə Ğıbonə idə ruje. De ım idi əlağədar hokuməti məmləkətədə 2 ruj - manqi 22 və 23 -minə rujon tətil elan kardəşe.

 • Az.R-ədə benzini ğıymətən boho kardışone

  Az.R-ədə benzini ğıymətən boho kardışone

  avq 23, 2018 10:25

  Avğustə manqi 19-ku bəçıton Az.R-ədə 95 markaninə benzini ğıymət bə 1 mənot 50 kopik, 98 markaninə benzini ğıymət isə bə 1 mənot 60 kopik ros kardışone. Tosə ısət ım marka sutemonon ğıymət bə 1 mənot 25 kopik və 1 mənot 60 kopik bıe.

 • Hışki bə Subtropikə məholi di təsərrufati ziyan jəşe

  Hışki bə Subtropikə məholi di təsərrufati ziyan jəşe

  avq 20, 2018 13:39

  İmsornə hışki bə Az.R Subtropikə məholi di təsərrufati xeyli ziyan jəşe. “Sputnik Azərbaycan” sayti muxbir Lankon və Hostoro rayononədə de çayəvonə təsərrufati koəkon vindemon kardəşe.

 • Məktəbhandon olimpiada ğalib beynəlxalğə musabiğatiku kənoədə mande

  Məktəbhandon olimpiada ğalib beynəlxalğə musabiğatiku kənoədə mande

  avq 20, 2018 13:36

  Az.R Təhsil Vəzarəti dəvuniə ımsornə "Məktəbhandon II robot olimpiada"ədə X sinifi şagird Yasin Ğuliyev ğalib beşə, çey soxtə roboti 1-minə vırə qətəşe. Əv bəpe Meksika "First Global" beynəlxalğə robot texnika musabiğatədə Az.R təmsil bəkəy. Im musabiğati nufuz çımədə zınə bedə ki, əyo 160 qılə məmləkəti numayəndon iştirakşon hestbe. Avğusti 15-ədə bino bıə həmonə tədbirədə Yasin Ğuliyevi iştirak mumkun nıbe.

 • İİR iğtisadi inkişafi prespektivon

  İİR iğtisadi inkişafi prespektivon

  avq 18, 2018 13:52

  İİR Devləti Plan və Budcə Təşkilati sərdar, həmən Hokuməti mətbuatə katib Məhəmməd Bağir Nobəxt Beynəlxalğə Valyuta Fondi bə İroni iştisadiyyati doə ğıymət izah kardəşe.

 • De Qəncə hadison əlağədar polison i nəfərşonən ğətl karde

  De Qəncə hadison əlağədar polison i nəfərşonən ğətl karde

  avq 15, 2018 12:44

  Dəvardə rujonədə DKV əlahidə əməliyyatə ğismi Qəncə hadisə iştirakəkonədə qıley - Rəhimov Muraz Capayi zoə həlok kardəşone. Im Qəncə şəhəri sakin axtarışədə bıe.