Şərh

 • Aşura ruji polison Nardaranədə 12 nəfər dindar dəstqir kardəşonebən

  Aşura ruji polison Nardaranədə 12 nəfər dindar dəstqir kardəşonebən

  okt 14, 2018 13:26

  Bı rujonədə Meydan TV bə cəmiyyəti jıqo qıley xəbə rosnie ki, sentyabri 20-ədə Aşura ruji Nardaranədə polisi 12 nəfər dindar dəstqir kardəşebən. Bı barədə ğəsəbə sakinon votəşone ki, həmonə ruji polison əhali bə məcit daxil bıe ğədəğən kardəşone.

 • De korrupsiya mubarizə reytinqədə çe Az.R mevğe

  De korrupsiya mubarizə reytinqədə çe Az.R mevğe

  okt 13, 2018 13:52

  Az.R hokumət de korrupsuya və rışvəxorəti, məmuron əhali problemon həll karde roədə və vələzolıməti ro doe vəy se ro xeyli ğəraron ğəbul kardəşe, prezident İlham Əlievi bımi ro bə çand qılə sərəncam və dəsturon ğol kəşəşe.

 • İrağədə azərbaycanıjə hırdənon qonə vəziyyət

  İrağədə azərbaycanıjə hırdənon qonə vəziyyət

  okt 13, 2018 13:49

  Ponə sori sentyabrə manqədə İraği DAİŞ-i işğaliku azad bıə ərazi pənahqahonədə xeyli azərbaycanıjə hırdənon bə oşko beşəbe. Bə vaxti Az.R devləti rəsmiyon həmonə əğılon təcili surətədə bə vətən varde, bə çəvon nezə odəmon təhvil doe zərurət bəyon kardəşonbe. Hətto deputat Ğənirə Paşayeva həmonə pənohqoahonədə bə hırdənon qıniəbe, elan kardəşbe ki, əvoni bə vətən varde ro lozımi sənədon hozon, maddi vəsait peydo bıəcəğin əvoni bə Boku bəvığanden.

 • Lankon şəhəri obodəti problemon

  Lankon şəhəri obodəti problemon

  okt 11, 2018 10:58

  Lankon şəhərədə 52 həzo əhali jimon kardedə. Şəhəri de peşomə ovi təminat, və muasirə kanalizasiya sistemi onoe problemon həll karde 2004-2008 –minə sori əhatə kardə İminə Devlətə proqramədə nəzərədə qətəşonbe.

 • İctimai vıronədə siqaret kəşe cərimon miğdar ziyod kardışone

  İctimai vıronədə siqaret kəşe cərimon miğdar ziyod kardışone

  okt 10, 2018 10:15

  Dəvardə soronədə nati məzənnə saru eqınie səbəb bıe ki, Az.R hokumət cərimə, rusum və verqion məbləğ ziyod kardışe ki, devlətə budcə defisiti çe arə barde mumkun bıbo. İsət həni nati ğıymət kafi ğədər boho bıə. Azərbaycani nati 1 barel 85 dollari dəvardə, hərcənd ki, 2018-minə sori budcədə nati ğıymət 45 dollari səviyyədə nəzərədə qətəşon bıe. Əmo Boku hokumət dəvardə soronədə bə əhali munasibətədə ıştə tətbiğ kardə sərt siyayəti həniən inkişaf kardovnidə.

 • İİR Haaqa Beynəlxalqə Məhkəmədə bə AİŞ ğalib ome

  İİR Haaqa Beynəlxalqə Məhkəmədə bə AİŞ ğalib ome

  okt 07, 2018 13:52

  Haaqa Beynəlxalqə Cinayətə Məhkəmə muəyyən kardəşe ki, AİŞ bə İroni əleyh tətbiğ kardə kali sanksiyon bə ım 2 qılə devləton 1955-minə sori iğtisadi əlağon və dustiəti barədə dəbastə muğavilon zidde.

 • Binə ğəsəbədə vağeə bıə nəğliyyatə ğəzo qınokar kie

  Binə ğəsəbədə vağeə bıə nəğliyyatə ğəzo qınokar kie

  okt 06, 2018 13:19

  Oktyabrə manqi 1-minə ruji Binə ğəsəbə əraziədə sərnişinə avtobusi çoroədə bə hərəkət kardə bokırniə poyizi okkuəşe. Im ğəzo nəticədə 2 nəfər həlok bıə, 34 nəfər xəsarət sə sərnişinon bə mərizxonə dəğandəşone. Çəvonədə 2 kəsi vəziyyət xeyli qıvonine. Həlok bıəkəsonədə qıley- 13 sınninə Yusif Dadaşzadə çe ailə yekanə fərzənd bıe. Əv çey valideynon izdivaciku 17 sori bədiqə bə dınyo oməbe.

 • Hostoro kemrukə məntəğədə vəziyyət

  Hostoro kemrukə məntəğədə vəziyyət

  okt 03, 2018 13:06

  Hostoro sərhədə kemruqə məntəğə 5 manqe ki, bə 24 saatinə koə rejim ovaştə. Radio Azadi həmonə məntəğədə mevcudə vəziyyəti barədə xəbə dodə ki, ısət ruji har vaxti bə İron şe–ome mumkune. İroni tərəfi bo Az.R şəhrıvandon viza rejim ləğv kardəşe, əmo Boku hokuməti hələ ım rejim oqətəşe. Imən məqəvuji çe İrono bə Az.R ovaştəkəson miğdari kam bıe səbəbonədə qıleye.

 • De “Qəncə hadison” əlağədar 77 nəfər dəstqir kardəşone.

  De “Qəncə hadison” əlağədar 77 nəfər dəstqir kardəşone.

  okt 02, 2018 14:09

  Az.R Sər prokuror Zakir Qaralovi de “Qəncə hadison” əlağədar məlumat doəşe, votəşe ki, sui-ğəsd və iştişaşonədə iştirakış bıə və bəvon dastək doə odəmon siyahi tam muəyyən kardəşone. Tosə ısət 77 nəfər dəstqir bıə. 11 nəfəri nom bə axtarış doəşone.