Şərh

 • Boku hokumət azad bəninə siyasiə məhbuson sənibəton məhkum kardedə

  Boku hokumət azad bəninə siyasiə məhbuson sənibəton məhkum kardedə

  Jan 03, 2019 10:17

  Azərbaycani siyasiə fəalono ibarət Siyasiə Məhbuson Vahidə Siyahi səpe Ko kardə Qrup nomədə qıley təşkilat heste. Əv Respublika zindonxononədə siyasiə məhbuson vəziyyəti monitorinq kardedə, hokuməti bə çəvon dair kardə ğeyri-ğanuniə əməlon bə dınyo cəmiyyəti nəzə rosnidə.

 • Boku hokumət bə jurnaliston təğibi dəvom kardedə

  Boku hokumət bə jurnaliston təğibi dəvom kardedə

  Jan 01, 2019 10:36

  De Əlievi hokuməti bə jurnaliston təzyiği həniən qıvonin karde əlağədar “Bemarzə Reportyoron” beynəlxalğə təşkilati bəyanat doəşe.

 • Az.R-ku əhali miqrasiya dəvom kardedə

  Az.R-ku əhali miqrasiya dəvom kardedə

  dek 31, 2019 12:29

  Əliyevi hokuməti Respublikadə iğtisadi behrani vəy se nızıne, əhali quzərani həniən qıvonin kardedə. Imən əvoni bə xariciə məmləkəton miqrasiya karde məcburiyyətədə oqətedə.

 • Dəvardə sori yekunon

  Dəvardə sori yekunon

  dek 30, 2018 12:23

  2018-minə sor bə orəx rəsedə. Az.R təhlilqəron məmləkəti ımsornə iştisadi jimoni analiz kardedən. Çəvon yek fikir jıqoe, ə məğsədon ki, hokuməti “Strateji Poy xəritə”də elan kardəşbe, ımsorən bəştə məğsəd rəse nızıne.

 • İroni siyasi və iğtisadi mevğe ğoym bedə

  İroni siyasi və iğtisadi mevğe ğoym bedə

  dek 30, 2018 12:17

  İmperialistə ğıvvon İslamə İnğilabi bəpeştə bə İroni xalği ım tarixiə nailiyyəti əleyh həni 40 sore ki, daima mubarizə bardedən, bə çey inkişafi mane bıe ro bə har curə təxribaton, və bə beynəlxalğə huğuğə normon ziddə əməlon dast ğandedən.

 • Dini məhbus Telman Şirəliyev çe zindono vadoəşon ni.

  Dini məhbus Telman Şirəliyev çe zindono vadoəşon ni.

  dek 29, 2018 14:03

  Telman Şirəliyev Əhli–Beyt (ə) tərəfdaronədəy. Əv 2012-minə sori oktyabri 5-ədə Təhsilə Vəzarəti bina vədə de hicabi mudafiə əlağədar etirazə aksiyadə iştirak karde səbəbiku bə 6 sor muddəti zindonə cəzo məhkum kardəşonbe.

 • Az.R-ədə elektrikə enerji behran

  Az.R-ədə elektrikə enerji behran

  dek 26, 2018 13:51

  Zımıstonədə həvosati sard dəvarde məmləkətədə çe bərğiku istifadə ziyod kardedə. Əmo elektrikə xətton bərbad holədə bıe, məntəğəonədə xeyli problemon bə miyon vardəşe.

 • Rusiya de İroni həmkarəti dəvom bəkarde

  Rusiya de İroni həmkarəti dəvom bəkarde

  dek 25, 2018 14:09

  AİŞ bə İİR əleyh tətbiğ kardə sanksiyon bə beynəlxalğə ğanunon ziddin. Əvon de ım roy İroni muvəffəğiyyətinə inkişafi vəy se və bey mane bıe pidəşone. Əmo İroni muttəfiğə devləton dey ıştə iğtisadi, siyasi və mədəniə əlağon həniən zumand karde əzmi numayiş kardedən.

 • Məmuron divojə zəhmətkəşon çoko bə dast dənodən.

  Məmuron divojə zəhmətkəşon çoko bə dast dənodən.

  dek 19, 2018 13:33

  Az.R hokumət məmləkəti divojə əhali de koy təmin karde roədə qıley sosial layihə bə jimon dəvuniəşe. Bə divojə beçizə xeyzonon dıjdəsə heyvon, həmən kredit dodən ki, əvon ıştə quzərani təmin karde bızınon. Im ğədər xeyirxahə plani əməli nəticə vinde ro “Azadi radio” muxbir de Hostoro rayoni kali divojə zəhmətkəşon didor kardəşe.