• Ruhani:deşmenon ironi muvəfəğiyyəton iyən inkişafonku xışmqin bən.

İron İslam Respublika prezidenti votışe:ironi milləti muvəfəğiyyəton mıxtəlif baxşonədə mincumlə ixtisadi və siyasi baxşonədə iyən məntəğədə bə dast vardə muvəfəğiyyəton deşmenonış xışmqin kardə.

Həsən Ruhani zinə ironi islamiyə şura məclisi  təxəssusiyə kamisiyaon rəisonədə təşkil doə vindımonədə ironi bəzi məntəğonədə bə etirazon və cəmaəti hərəkəton işarəş karde və votışe milləti etiraz karde fırsəte ne təhdid . ironi millət ıştən ğanoni bə lınqi ji noəkəson iyən osyançion cəvobi bədon.

dəvardə rujonədə ironi çanqılə şəhrədə bəzi şəhrvandon ivrədə cəm bedən və doə şoaronədə maliyə muəssusəonədə ziyan vindəkəson vəziyyəti oşko karde iyən bəzi vəsiləon ğeyməti rost be və devləti zəifə nəzorəton xoto etiraz kardən ki bəzi çı hərəkətonku suistifadə kardəkəson iyən usyançion tərəfo bə no oromətion tərəf hidayət  bedən.

İron İslam Respublika prezidenti votışe:dınyoədə ironi milləti siyasiyə səbarzəti mincumlə atom məsələ həl kardeyu mıştərəkə bərnamon icra karde məntəğədə de terarizm mubarizəonədə bə dast vardə muvəfəğiyyəton və bə ironi zid sanqsiyaonədə Amerkə məğlobiyyət Amerkə və məntəğədə bəzi zılmkarə rejimon bə ironi milləti zid deşmenəti karde yolə dəlilonkuy.

president Ruhani ironi atom məsələ həl karde muvzoədə bə Amerkə məğlubiyyət işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde  ğəyrəz 1-2 qılə məmləkət və qıləy işğalçiyə rejim atom təvafuği ləğv karde muvzoədə amerkəko tərəfdarətion nıkarde və dınyo həmmə  ım məmləkəti vədə mande.

president Ruhani əlavəş karde İron ısət məntəğədə əmniyyət və oroməti icod kardeyu və terarizmi arəku barde Suriyə tale iraği əmniyyət və oromətion inkişaf doe iyən dınyoədə bıə məzlomonku mıdofiyə kardeyu mısbətə rolış heste.

president Ruhani ironi muvəfəğiyyətonış deşmenon çəşədə tiyə və Amerkə iyən sionist rejimiyu tov nıvardə şərayetış zınə və əlavəş karde ironi deşmenon həmmişə siistifadə karde və ironi millətiku intiğam se domoədə bən.

 

təğ

02 Yanvar 2018, 10:04
komment