• İroni Yolə Rəhbər: cəcarət, fidokarəti iyən imon, çı dışmenon dışmenəti karde vədə mane icodış kardə.

İroni Yolə Rəhbər bə İronədə bıə dəvardə çand ruji mıddətədə iğtişoşon iyən bə İroni islamiyə nizomi zərbə varid karde xoto dışmenon veyə səy-cəhdon işorəşon kardən iyən votışone: dışmenon iyən dışmeni dışmenəti karde vədə mane icod əkə amil çı İroni milləti cəsarət, fidokarəti iyən imon rohiyəonin.

Həzrəte Ayətullah Xamenei zinə de İroni bəzi şəhidon ailəon vindımon karde çı İroni milləti izzət, əmniyyət iyən ozavziye şəhidon fidokarti iyən isari sayədə zınəşon bıən və de işorə karde bə ım həğiğət ki dışmen hejo bo nıfuz iyən bə İroni millət zərbə varid karde xoto fırsəton intizorədəy əlovəşon kardən: dəvardə rujon hadisəonədə dışmen deştə həmmə ixtiyorədə bıə əbzaron əcumlə pul, siloh, siyasət və əmniyyətiyə təşkilaton i bıən ta bo islamiyə nizomiro problemon icod bıkun.

İroni Yolə Rəhbər hamiyədən ki İroni dəvardə rujon hadisəon barde sıxənoni heste ki çəy faxtədə bə İroni millət bəvotın.

Həzrəte Ayətullah Xamenei şəhidonışon çı şucaət, fidokarti iyən imoni rohiyəon xıvand bıə simvol və misdağ zınəşon bıən və əlovəşon kardən: İroni millət həmişə bə əzizə şəhidoni ki ıştə kə və ailəonku dıl və dast kəşəşone ta ğərb və şərğ iyən məntəğə mırtəciəon vabəstə bıə xəbisə dışmenon vədə ıştə sinə sipər bııkun ğarzoxoin.

İroni Yolə Rəhbər çı Asiya ğərb və Afriqa şimal məntəğəonədə bəzi kişvəron təəsufinə vəziyəti bə yod vardışone iyən votışone: əqə təhmiliyə canqədə bəs rejimi əsqəron İroni işğal kardə bıə bin yəğin Liviya və Suriyə ısətnə vəziyətiku həm İroni vəziyət vey dəheştin bəbe.

təğ

03 Yanvar 2018, 23:23
komment