• Qeneral mayor Səyyari: mudafiə hərbi təchizaton istihsolədə mıstəğil bey İroni islamiyə inğilabi vey muhimmə nəticəonin.

İroni ərtış ğıvvon həmohənq əkə moavin hərrbi mudafiə təchizat sahədə İroni mıstəğil bey çı İroni islamiyə inğilabi vey muhimmə nəticə zınəş be və votışe: İroni ərtış ısət məntəğədə bənə qıləy fəal və zumandə ğıvvə zıne bکdə.

Bəhmənə manqi 19 minə ruj İronədə ərtış Avyasiya ğıvvon ruji mınosibətiku İroni ərtış ğıvvon həmohənq əkə moavin qeneral mayor Həbibullah Səyyari İroni hərbi ğudrəti ısət və inğilabi bə nav mığoisə karde barədə votışe: bə xarıci mıstəşaron vabəstə mande fəğət hərbi cəhətiku ne bəlkəm həmmə idari və muxtəlifə təşkilaton çərçivədə çı Pəhləvi dıvrədə muşahidə be.

İroni ərtış ğıvvon həmohənq əkə moavin çı dəvardə rejimi dardinə dıvrə vey yolə problemi bə millət vabəstə nımande zınəş be və votışe: xarıci mıstəşaron anədə İronədə ziyod be ki əvon bo ım huzuriro dəhəştin və tars puli sıdə bin.

Həbibullah Səyyari bə İroni ərtış ğıvvon zumandəti çı tojə hərbiyə texnoloqiyaon xıvand beyro işorəş kardə iyən votışe İronədə hərbiyə ğıvvon ğudrət ısət anədə ziyode ki hiç kəs karde nibəzne əy inkor bıkə.

1357 nə sori Bəhmənə manqi 19ədə İroni ərtış Avyasiya hərbiyə ğıvvon və piloton Tehroni Ələvi məktəbxonədə de İroni islamiyə inğilabi təsis əkə Mərhum İmom Xomeyni(r) vindemon və əhd bastən.

təğ

08 Fevral 2018, 23:17
komment