• İnğilabi yolə rəhbər:ımsornə sori bəhmən manqi 22 nə ruji mitinq əzəmətin iyən tamşo kardənin bəbe.

İslami inğilabi yolə rəhbər islamiyə inğilabi muhimmə mınosibətonış bə nizomi zumand be boisış zınə və votışe:ımsor de ilahiyə lotfi əsosi bəhmən manqi 22 nə ruj ve əzəmətin və tamşokardənin bəbe.

Həzrət Ayətullah Xamenei zinə həmzəman ironi həvoiyə ğıvvon zabiton tarixiyə beyəti sorəqardışədə de mərhum imom Xomeyni ki hicri şəmsi 1357 nə sori bəhmən manqi 19 minnə ruji əncom be de həvoiyə ğıvvon fərmondəon iyən zabiton qıləy cəmi vindımonədə votışe: ımsor Amerkə və ğeyre amerkəiyə rəsmi şəxson bəzi izofə qəpon xoto millət his kardə deşmen bə mır mandə və deşmenəti domoədəy və boçimi xoto de Xıdavəndə xalıği izni milləti huzur ımsornə sori bəhmən manqi 22 nə ruji mitinqədə ha sornəsə hərarətin və əzəmətin bəbe və həmmə bə meydon bomən.

İslami inğilabi yolə rəhbər islamiyə inğilabış qıləy bəjiyə həğiğətış zınə və işarəş karde inğilabi ımrujnə zumandəti əvvəlnə rujonsə zumande və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ımrujnə inğilabiyon inğilabi əvvəlnə rujon inğilabionsə zumand aqah iyən dono hestin və boçimi xoto inğilab inkişafış kardə və kamil bə.

islami inğilabi yolə rəhbəri eyne holədə beynəlxalğə səthədə zılm və fəsoti vədə mandeş iyən əy rısvo kardeş mincumlə əsosə siyasətonkuş zınə və votışe: ımruj dınyoədə həmməysə zolış və be rəhmə məcmuə Amerkə hukuməte ki hətta İŞİD terroristonsə vəhçi hestin.

təğ

09 Fevral 2018, 13:35
komment