12 Fevral 2018, 09:54
  • Bəhmənə manqi 22-nə ruji əzəmətinə aksiyaədə bə milləti huzuriku ğədrdonəti karde xoto İroni Yolə Rəbəri mesaj.

İroni Yolə Rəhbər zinə şəv çı Bəhmənə manqi 22-nə ruji əzəmətinə aksiyaədə bə milləti ğəhrəmanəti iyən diğğəti bəştə tərəf cəlb əkə huzuri ğədrdonəti kardeyro qıləy pəyğomışon sadir kardən.

Bə İroni Yolə Rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos İroni Yolə Rəhbər ım mesajədə qeydışon kardə ki ım aksiya əzəmət ki de dəğiğ hisob əkəyon vindımoni dəvardə soron nisbətədə hərorətin iyən vey cəəmiyətış be bə xarıciyon, deşmınon və zəəifə cəmaəton zumandə cəvob be.

Ə həzrət bə İron və İronıjon barədə deşmınon nağis iyən batilə vindımonon həmçınin çəvon həmməy təbliğiyə bərnamon çı ımsornə Bəhmənə manqi 22-nə ruji brovnəğ iyən bənə bə nizomi əleyh bənə fırsət istifodə karde işarəşon kardən ijən votışone: İroni millət əmələn bəji iyən dinamik forma İroni İslomiyə İnğilobışon bə deşmınon nışoşon do iyən deştə şuaron və hərorətinə iştiroki çı İroni nizomi təəsis əkə İmom Xumeini(r)-i simvolon sə ijən mande fəryud kardən.

Həzrəte Ayətullah Xamenei bə İroni milləti iradə iyən bəsirəti sayədə yol iyən diğğəti bəştə tərəf cəlb əkə hadisə ofəye işarəşon kardən iyən votışone: İroni milləti ım huzur deşmıni bə dumo bəbarde ijən cəmaəti zumandə iradə çəvon səhvə hisob-kitobon vılo bəkay.

İroni Yolə Rəhbər çı İroni rəsmi şəxsonku tələb kardən ki ım stajış nıbıə hadisə ğədri bıznon iyən de kamilə istiğamət, inğilobiyə ruhiyə və cəhodiyə koon bə İroni əzizə millət xldmət iyən inğilobi simvolon himoyə bıkun.

De İroni İslamiyə İnğilobi bə səbarzəti rəse 39-nə sorqardışi bərobər zinə həmzəman çı İrono 1 həzo şəhr iyən 4 həzo dioonku vey vırəonədə İroni milləti hərorətin iyən əzəmətinə aksiyaon bərpo be.

təğ

komment