• İslami inğilabi yolə rəhbər:şiə və sınni həmməysə saxtə meydonədə iyandı kənoədə bən.

İslami inğilabi yolə rəhbər deşmenon tərəfo sanqsiyaon və həmmə hərbi iyən mədəniyə fitnəqərə hərəkəton kənoədə İron İslam Respublika modern caheliyyəti vədə mandeş milləti imon və fədakarəti zumandətionk zınəşe.

İslami inğilabi yolə rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei bəyonoton ironi Sistan və Bəloçestan ostani şəhidon  kanqıresi təşkiləkon vindımonədə ki fevrali 5 nə ruji bərpo be ımruj 3 şanbə ım qırdbımoni məhəldə ironi cənub şərğ Zahedan şəhrədə nəşr be.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri votışe: veyə istidadon kənoədə ğacar və pəhləvi devranədə bə Sistan və Bəloçestanı milləti etina bedə nıbı və boçimi xoto çı məntəğə cəmaəti istidadon boroz kardə nıbin.

yolə rəhbəri votışe:Sistan və Bəloçestan bənə Kırdıston və Qolestan ostanon islamiyə  vəhdəti simvol və dınyoədə şiə və sınni həmkarəti və bənə bıvə jimon dəvone olqoy və deşmenon fitnəqərə hərəkəton vədə bə huşin be işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ironi mığəddəsə mudafiyə devranədə qıləy sınniyə tojəperəsə cıvon və ya əhle sonnəti qıləy moləvi  ki bə inğilabi zid ğıvvon tərəfo islamiyə inğilabiku mudafiyə kardeyu bə şəhodət rəsə nışon dodə şiə və sınniyə bıvon islamiyə respublikaədə həmməysə saxtə meydonədə iyandı kənoədə hozzı hestin və bəpe de mədəni və honəriyə koon ım həğiğəton iyən rostə vəhdəti oşko bıkəmon.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe:zumandə imoni kamilə nışonə imon və muğavimət şəhidon və mubarizəəkon ve muhimmə dayirədəy  və həminə məsələ xoto ım islamiyə nizom bə şəhidon ehtırom karde ehtiyociş heste.

təğ

13 Fevral 2018, 10:43
komment