• Çı i bıə milləton təşkilati sulh mıhofizə əkə əməliyatonədə iştirok kardero İron hozzoe

İ bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə elanış kardə: hərbi iyən komək əkə ğıvvon vığande cəhətiku İron ım təşkilati sulh mıhofizə əkə əməliyatonədə komək və iştirok kardero kamilən hozzoe.

Bə İrna raporti əsos çı ı bıə milləton təşkilati sulh mıhofizə əkə məxsusə kamissiyadə İroni nımoyəndə Ğolam Əli Xuşru bə ım təşkilati məmoriyəton de hədəfon rioyət karde, repressivə siyasətonku istifodə nıkarde iyən be tərəf mande cəhətiku işorəş kardə iyən votışe: bə hukuməton bərobərti, siyasi istiğlal, ərazi təmamiyyət ehtırom karde iyən çəvon daxıli mıvzoonədə mıdoxilə nıkarde bəbe kamilən diğğət bıbu.

İ bıə milləton təşkilatdə İroni daimə nımoyəndə bə ğeyri hərbion mudafiə və diğğət karde məsələ çı kişvəron əsliyə hədəf zınəş be və təsdiğış kardə ım sahədə bəbe de həminə bəhonə har curnə xarıci ğıvvon mıdoxiləonku diyə roəti bıbu iyən ım sahədə bəbe çı sulh təmin əkə məmoron əmniyyəti icod kardero tojə zuhur karde texnoloqiyaonku istifodə bıbu.

İ bıə milləton təşkilatdə İroni daimə nımoyəndə bə bəzi kişvəronədə çı sulh təmin əkə məmoron tərəfiku cinsi təcavozon miğdor işorəş kardə və əvış çı i bıə milləton təşkilati be abro həyo əkə zınəş be ki bəbe çəy vəy qətero ciddiyə fik bıbu.

təğ

14 Fevral 2018, 23:50
komment