• Ayətulla Məkarem Şirazi :ımruj təkfirion islam dınyoədə həmməysə yolə xətoy.

Yolə mərcə təğlid Ayətulla Nasir Məkarem Şirazi votışe:həmməysə yolə xəto ki ımruj islam dınyo təhdid kardə təkfiriyə fike.

Bə İRNA xəbon əsosi yolə mərcə təğlid Ayətulla Nasir Məkarem Şirazi de radikalə hərəkəton mubarizə bardeyu həmkarəti karde nomo beynəlxalğə iclosiyu ki Əfğanistanı paytəxt Kabol şəhrədə əfğanistanı sınni və şiə alimony iyən Pakistan İron və Hindostanı məmləkətonku aliməktəbon ostadon iyən diniyə alimony iştirak kardeədə bərpo be qıləy video mesajış vığande və əlavəş karde təkfirion ımruj islamiyə məmləkətonədə qıləy otəşışon bəvoş kardə ki çəvon hərəkətiku təşkil bə viranion desbə omə 50 sor həm  soxtə nibəbe.

Ayətulla Məkarem Şirazi votışe:təkfirion fəğət şiə ənıştə məntəğonədə təxribatinə ko əncom dodə nin bəlkə muşahidə bedə ki ımruj islamiyə məmləkəton yolə baxşon de sınniyə cəmaəti ziyan vindən.

təğ

16 Fevral 2018, 10:17
komment