• Qeneral mayor Səlami: İroni mudafiə ğudrəti vəy qəte imkonış ni.

İroni Sepah təşkilati fərmondə caneşin votışe: İroni mudafiə ğudrəti vəy qəte ijən çəy barədə muzakirə kardə imkonış ni.

İroni sepah Təşkilati fərmondə caneşin Qeneral mayor Husein Səlami ımruj Tehronədə qıləy festivali cərəyonədə votışe: İroni mudafiə ğudrət bə qıləy mərhələ rəse ki moasir texnoloqiyaon sahədə ısət tojə məhsulon soxtedəmon.

Qeneral mayor Səlami əlovəş kardə: ısət İron muxtəlif moasir texnikon sahədə iyən mudafiə mırəkkəb sistemonədə dınyo vədəşə kişvəron cəmədəy iyən rəkıton ğudrət və ğabeliyəti ziyod kardero çandə keyfiyəti kontrol əkə, ğudrəti ziyod əkə iyən tojə zuhur kardə vəşımoniku de bomiyə ğudrəti istifodə karde hoədəy.

İroni sepah Təşkilati fərmondə caneşin ğərbiyə kişvəron iddiyaon barədə İroni mudafiə ğudrəti barədə muzakirə ki bə oj karde xoto təkidış kardə ki dınyo kişvəron və təcavoz əkə ğıvvon ısət bəbe İroni bənə qıləy ğudrət ğəbul bekon ijən İroni zumandəti və mənteğiku bənə tojə zuhur kardə ğıvvə oğo bıbun.

təğ

07 Mart 2018, 22:24
komment