• Ruhani:Tehron və Ankara Suriyə milləti nicat doeyu qonə vəzifəşon heste.

İron İslam Respublika prezidenti votışe:Tehron və Ankara Suriyə millət məxsusən şərğiyə ğutə milləti nicat doeyu qonə vəzifəşon heste və əlavəş karde həmmə bəpe şərğiyə ğutədə bə insoniyə faciə mane beyu fəaliyyət bıkən.

Prezident Ruhani zinə əsrə vaxti de Tırkiyə president Rəcəb Təyyib Ərdoğan telefoniyə əlağəş qəte və votışe:ısətnə zəmanədə İron və Tırkiyə bənə Suriyə 2 qılə hamsuyə və mıslmonə məmləkəti qonə vəzifəşon heste və əlavəş karde Tehron və Ankara bəpe qıləy dəvominə otəşbasti təşkil kardeyu həmməcurə fəaliyyət bıkən.

Prezident Ruhani votışe:şərğiyə ğutəku bə Dəməşğ terroriston hucumi vəy qəte və Suriyə paytəxti əmniyyəti qarant karde və ım məntəğədə qiriftar bə ğeyre hərbion xaric beyu qıləy əmnə ro okarde iyən şərğiyə ğutəku terroriston beğandeyu təşkil bə hərəkəton ım məntəğədə əmniyyəti bərğəror kardeyu bə inkişafi tərəf qıləy hərəkəte və Tırkiyə devlətiku tələbış karde bə ım hədəfon rəseyu ıştə nofoziku bəhrə bıbə.

təğ

08 Mart 2018, 10:26
komment