• Ğasımi:Ommanı xarici koon vəziri bə Tehron təşkil doə səfər  2 tərəfə əlağon inkişaf doe xoto bə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Ommanı xarici koon vəziri bə Tehron təşkil doə səfəri həxədə bəzi bəyon bə nəzəronış rəd karde və votışe:Yusif Bin Ələvi bə Tehron səfər karde bə nakonə bərnamə əsosi və 2 tərəfə əlağon inkişaf doe məğsədi təşkil bə.

Omman məmləkəti xarici koon vəzir Yusif Bin Ələvi zinə şanqo de İron İslam Respublika rəsmi şəxson vindımon və 2 tərəfə  iyən məntəğə məsəlon barədə muzakirə kardeyu bə Tehron daxil bə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasımi ımruj de İRNA təşkil doə votımonədə bə Tehron-Məsğət mısbətə əlağon işarəş karde və votışe:ım səfər 2 tərəfə ixtisadiyə məsəlon nomo hozzı bə .

təğ

17 Mart 2018, 14:15
komment