• Laricani:ironi rəket məsələ muzakirə kardənin ni.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe:avropaiyə məmləkəton bəpe ironi rəket məsəlon de atom təvafuği ilə nıkən və əvon bəpe ıştə iyən Amerkə doə n çı təvafuği vədə əncom bıdən.

Əli Laricani zinə tehronədə Omman məmləkəti xarici koon vəzir Yusif Bin Ələvi vindımonədə votışe: ironi rəket məsələ bə bəzi məmləkəton niqərani bois bə və ıştə qəpon dəvomədə əlavəş karde rəketi texnoloqiya 30 sor çimi bə nav ironi extiyorədə ğərorış qətə və qıləy tojə məsələ ni və coqlə məsələ ıme ki İron İslam Respublika bə kom məmləkəti tərəf rəketış ğandə.

ironi islamiyə şura məclisi rəisi votışe: İron bə atom təvafuğnamə bovəş heste və ım  təvafuğ ta bə zəman bərpo heste ki navədə bə tərəfon həm bəştə doə vədəon əməl bıkən.

təğ

18 Mart 2018, 14:07
komment